Souvislosti spojené s Voynichovým rukopisem

                                                                                   Voynichův rukopis rozluštěn           Voynich manuscript is decoded

Alegorie maleb      Alegorie textu

 Kontakt nase-historie@seznam.cz 

 Doporučené rozlišení obrazovky 1920x1080

 

V případě, že se Vám tato stránka nezobrazuje správně, klikně zde pro stažení pdf verze.

 

 

Prolog

Naše rozhodnutí o ukončení mlčení o rozluštění Voynichova rukopisu vzniklo z důvodu zneužití Voynichova rukopisu pro šíření bludných idejí a konspiračních teorií a tím k neuctění autorů rukopisu. Rozhlašované smyšlenky se opírají o fakt, že neexistuje dešifrování rukopisu a proto mohou hlásat jakékoliv klamy.

Středověký rukopis skrývá obsah, ten je určen výhradně zasvěceným, proto byl text zašifrován, a navíc formou alegorií obsahují v sobě písemné záznamy i obrazce velká tajemství své doby. Nejedná se o botanický atlas, ale o imaginární rostliny zahrnující utajená podobenství. Astronomické mapy ani horoskopy v rukopisu neexistují, a to co je připomíná jsou procesní diagramy a mentální mapy, které v minulém století oživil anglický psycholog Tony Buzan (1942-2019).

Soudobé sebevýkonnější počítače s algoritmy a ani za pomoci fraktální analýzy zatím nedokážou proniknout do mystiky, identifikovat jazyk, písmo a poslání skrytá v jinotajích.

Voynichův rukopis původně obsahoval 116 samostatných pergamenových listů (foliy) o velikosti 23,5 x 16,2 cm, několik z nich bylo rozčleněno na větší formát, jenž se skládal na stanovený rozměr listů. Podstatná část rukopisu vznikla v Praze, kde se i posléze všechny listy zkompletovaly, očíslovaly a uložily do knihovny. Rukopis by se měl správně nazývat Pražským rukopisem.

Rukopis je sestaven do 20 částí (kapitol), například kronika, oslovení, zkušenosti, provolání, zákon myšlení, léčebné a potřebné rady, vysvětlení aj. Z kompletního rukopisu se ztratilo 14 listů, většina chybí v kapitole Moje proroctví.

Kronika ve Voynichově rukopisu začíná událostmi roku 1408 a zřejmě poslední zápis byl proveden kolem roku 1445.

Záhadology a katolickou církev rukopis zklame, popis kamene mudrců s transmutací běžných kovů ve zlato rukopis neobsahuje, ani středověká teologická učení poplatná papežské kurii. Naopak v rukopisu najdeme například detailní informace o svatém grálu, jeho poslání pro budoucnost bez příkras katolické církve na listu 68V - zde výřez.

 

Rukopis sepsali a výtvarnými díly doplnili čtyři autoři s výpomocí několika spolupracovníků, kteří zapsali i myšlení dalších kolegů, všichni studovali na prestižních artistických fakultách evropských univerzit. Sedm předních myslitelů Regnum Bohemiae měli titul magister artium (mistr) a někteří absolvovali i další studium na fakultách práva nebo medicíny.

Středověcí myslitelé svěřili své vědecké poznatky na pergamen pro budoucí generace, usilovali o dodržování etického kodexu s morální úctou ke člověku a jeho plnohodnotného života. Proto je nutné ochránit toto poselství před jeho zneužitím.

Neočekávejte od nás detailní překlad, k poznání vede jen jedna správná cesta a věříme, že ji sami individuálně objevíte. Tento web je ukazovatel pro zpětné putování po starověkých a středověkých disciplín vzdělanosti.

 

Obecné informace o Voynichovu rukopisu najdete na internetu například ve Wikipedii.

 

O nás

Jsme skupina badatelů pod vedením specialisty na starověké italické jazyky. Především se zaměřujeme na starověkou a středověkou paleografii a ikonografii. Vyluštili jsme nespočet starověkých textů, ale i velestúrské runové nápisy u Kremnice na Slovensku a mnoho dalších. Nemáme potřebu se mediálně prezentovat, výsledky naší práce jsou určeny jen pro úzký okruh skutečných zájemců o historii. Nikoho nepřesvědčujeme o bezchybnosti překladu, předkládáme naše hledisko pro vaše nezávislé posouzení.

Tímto webem jsme chtěli především otevřít oči i dalším nezávislým badatelům o alternativní historii, domníváme se, že současná deklarovaná oficiální historie prezentovaná v odborných ze šněrovaných publikacích už dávno neodpovídá úrovni znalostí 21. století.  

Dešifrování Voynichova rukopisu nebylo náhodné, za tím stojí roky práce a bez sestavení slovníku starověkých italických jazyků bychom text nikdy nepřeložili. Patrně by Voynichův rukopis v minulosti dokázalo rozluštit několik osob, bohužel jej neměli k dispozici. Mezi ty, kdo by rukopis asi rozluštili, patří i dva vynikající znalci narození v Čechách, historik a pedagog Bedřich Hrozný (1879-1952), který objasnil chetitské klínové písmo a jazykovědec se specializací na keltské jazyky Julius Pokorny (1887-1970 Curych).

Přestože nezveřejňujeme detailní skutečnosti z rukopisu, ze zřetelné nápovědy můžete úspěšně bádat v obsahu Voynichova rukopisu. Listy Voynichova rukopisu je možné volně stáhnout na internetu z webu Beineckeovy knihovny ve formátu JPG s maximálním rozlišením, při zvětšení v počítači docílíme kvalitního zobrazení detailních kontur napsaných znaků.

Věříme, že autorská ustanovení budete dodržovat a nebudete používat ke svému publikování Ctrl Copy z tohoto webu.

Na závěr vyvstává jedna podstatná otázka, zda obsah Voynichova rukopisu v celém rozsahu zveřejnit, přestože byl určen výhradně lidem znalých středověké mystiky, použitého písma, gramatiky a jazyka?

 

Vzdělanost

Abychom pochopili poslání obsahu rukopisu, je skutečně nutné se vrátit do starověku ke kořenům písma a filozofie. Písmo, výtvarné umění, filozofie a náboženství formovalo vzdělanost od starověku a středověcí myslitelé z této skutečnosti vycházeli.

Podstatu středověkých učenců tvořila patristika a její literatura, současní akademičtí vědci mají na tuto vědu rozdílné názory.

Autoři Voynichova rukopisu především vycházeli z díla Boetia (Anicius Manlius Torquatus Severinus Boetius 480–525). Boetius (Boethius) zkráceně Boe (Boje) se stal synonymem pro vzdělanost a velkomyslnost. Boetius i dnes je označován jako poslední mudrc starověku a zároveň jako první učenec středověku.

Stanovil čtyři disciplíny vzdělanosti pro vznikající středověké univerzity tzv. Kvadrivium:

    1) aritmetika

    2) geometrie

    3) astronomie

    4) hudba

 

Na dílo Boetia navázal Isidor ze Sevilly (560–636), učenec a učitel lidského poznání patřící do pozdní patristiky. Isidor vytvořil ucelené dílo o encyklopedii poznání pod názvem Etymologiae. Univerzitní studium rozdělil do sedmi svobodných umění (artistické fakulty), které převzaly středověké univerzity.

Trivium: gramatika, rétorika, dialektika, absolvent se stal baccalaureus – bakalář.

Kvadrivium: aritmetika, geometrie, hudba, astronomie, absolvent se honosil titulem magister artium – mistr.

Mistr mohl pokračovat ve studiu na fakultách lékařských, teologických nebo právnických. Ve středověku přední myslitelé jako dorozumívací jazyk učenců používali latinu, řečtinu, hebrejštinu a arabštinu.

V obsahu Voynichova rukopisu prolíná středověká encyklopedie lidského poznání Etymologiae, s odkazem na rozdělení světa a cyklu života, které znázorňovala alegorie kruhu rozčleněného na tři díly.

Středověcí mystičtí myslitelé vycházeli i z židovské kabaly s dodržováním úzů a ústních konzistentních tradic.

 

 

Dešifrování

Zprávy o rozluštění Voynichova rukopisu (Voynich Manuscript) se v pravidelných intervalech objevují téměř sto let, nikdo však nepředložil důkaz, že nejzáhadnější knihu světa objasnil. Nikomu se nepodařilo dešifrovat ani jedno slovo. Od roku 2005 sledujeme, jak kryptologové z celého světa za finanční pomoci univerzit, akademií nebo mecenášů předkládají své domněnky, ctíme jejich upřímné úsilí, ale i kritické zhodnocení jejich snah akademickými kruhy.

Bohužel Voynichův rukopis se stal dobrým podnikatelským mediálním artiklem, kde se záhadologové předháněli s fiktivními hypotézami, které stavěli na úroveň faktu. Rukopis byl zneužit i pro šíření scestných náboženských idejí, nepravd a úmyslně kázaných klamů různými vykladači, kteří předpokládali, že rukopis nebude nikdy rozluštěn.

Základem rukopisu je starověký mrtvý jazyk označovaný jako archaická latina tzv. latina předliterárního období. Vzkříšená archaická latina společně se starověkou (ranou) latinou (Prisca Latinitas) a klasickou latinou tvořily hlavní studijní předmět na středověkých artistických fakultách. Mudrc Isidor ze Sevilly i v dnešní době uznávaný jako patron internetu, uváděl pro studium jazyka čtyři latiny, ta čtvrtá zastupovala smíšenou klasickou s vulgární latinou. Pražští středověcí myslitelé na zahraničních univerzitách získali studiem potřebné vědomosti o archaické i starověké latině a svoje znalosti poté využili při psaní rukopisu.

Pro většinu soudobých lingvistů archaická latina představuje nejstarší mezník vývoje latiny s takřka neexistující slovní zásobou. Mrtvý jazyk byl navíc umocněný zašifrovanou „fonetickou abecedou“ s 23 runovými znaky a gramatikou s interpunkcí i pravopisem představující soustavu pravidel upravených pro jednoduše psaný text se snadnou četbou.

Voynichův rukopis je psán „fonetickou zašifrovanou abecedou“, s modifikovanou gramatikou a obnoveným starověkým indoevropským jazykem patřící do italické větve. Pro úspěšné dekódování do přepisu klasické latiny je nezbytné skloubit výslovnost pražských středověkých run s modifikovanou gramatikou archaické latiny (latina předliterárního období) k použitým starověkým slovům v rukopise.

Zapsaná starověká slova v textu jsou převážně zkrácena, většinou jsou zastoupena kmenem slova, podstatná jména v prvém pádu a slovesa v infinitivu. Některá slova tvoří jejich první slabika nebo jen jedno písmeno. Tato metoda sice psaní textu urychlila, ale pro dnešní lingvisty a historiky se jedná o nerozluštitelný text nemluvě o zašifrovaném abecedáriu. Zkracování slov využívali písaři ve starověku i ve středověku obyčejně u slov v textu často se opakujících nebo u slov nezaměnitelných.

O starověké latinské písmo se zajímá jen hrstka nadšenců na světě, dnes již jsou v pokročilejším věku, běžná populace výsledky jejich práce vůbec nezaznamenává.

 

Shrnutí dešifrování

Pro rozluštění textu Voynichova rukopisu je nutné skloubit čtyři faktory:

1     Přesně určit výslovnost znaků v zašifrovaném abecedáriu

2     Rozložit shluky znaků na jednotlivá slova

3     Určení znaků abecedária nelze provést bez znalosti slovní zásoby jazyka

4     Osvojit si modifikovanou gramatiku psaných textů archaickou latinou

Voynichův rukopis může pročítat člověk, který ovládá základy středověké patristiky a klasickou latinu, pokud bude mít k dispozici i výslovnost použitých znaků, základy gramatiky a slovní zásobu – slovník archaické a staré latiny. Objevit alegorii v textu lze se znalostmi středověké mystiky, ale jedná se o individuální percepci.

  

 

Archaická latina

Proniknout v současné době ke kořenům archaické latiny tzv. latiny předliterárního období sahajícího do 7. století před Kristem s etruskoidní abecedou není snadné. Doposud vydaná bibliografie k italickým jazykům obsahuje minimum vědění k obeznámenosti s touto problematikou, z tohoto důvodu neexistují v počítačových informačních technologií nezbytné paměťové zdroje pro zjištění písma použitého ve Voynichově rukopisu. Umělá inteligence nemůže zkopírovat vědomí středověkých myslitelů, supervýkonné počítače se statistickými algoritmy do dnešních dnů tápou prázdnotou, nebyly jim totiž zadány náležité informace cílící pro vyhledávání starověkých jazyků.

V poslední době jsme se zaměřili na upřesnění nápisů provedených archaickou latinou, abychom lépe pochopili slovní zásobu a gramatické i pravopisné standardy archaických jazyků pro správný překlad Voynichova rukopisu.

Například na zlaté sponě z Praeneste (Itálie) s datací 670–630 před Kristem je vyryt nápis MANIOS : MED : FHE : FHAKED : NVMASIOI. Doposud se předpokládalo, že nápis zněl: „Manios mě vyrobil pro Numeria“, správná interpretace je však odlišná: „Duše mých předků shromážděných, já obdaroval šperkem a slibem“. Překladatelé totiž nezohlednili krátká často i dvoupísmenová slova.

Druhým je tzv. Duenův nápis z 6. století před Kristem provedený též archaickou latinou na spojených třech keramických nádobách, který je vyryt ve třech řádcích:

IOVEISATDEIVOSQOIMEDMITATNEITEDENDOCOSMISVIRCOSIED

ASTEDNOISIOPETOITESIAIPACARIVOIS

DVENOSMEDFECEDENMANOMEINOMDVENOINEMEDMALOSTATOD

Italští lingvisti jej přeložili: „Při bozích přísahá ten, kdo mě věnuje, není-li k tobě dívka milá a nevychází-li ti vstříc smiř ji proudy vůně. Dobrý člověk mě vyrobil jako dobrý dárek pro dobrého člověka, ať mě zlý neukradne.“

Naše interpretace nápisu je opět rozdílná: „Nahoru vane k sídlu boha nebes ten úspěch vytyčený jídlem, naše je tahle úcta darem pokrmů zjevení našeho dobrého konání rozrušeného obřadu udělaného jídla. Spojení jídla při obřadu svátosti vytváří slib zaopatření obětin božstvu pro milovanou Trojici, zde slibujeme. Válka se trvale vleče a přetrvává duch mrtvých, počátkem oné první války předků bylo zachovat důležitou svatyni na které lpěl lid země.“

V roce 1977 byl objeven v Satricu v Itálii ve fundamentech bývalého chrámu z období kolem roku 450 před Kristem kámen s poškozeným vysekaným nápisem v archaické latině. Existuje několik překladů nápisu, ale o jeho správnosti se vedou časté akademické spory. Na tomto nápisu představíme náš způsob překladu, který se vztahuje i k Voynichovu rukopisu.

Interpretační přepis horního řádku: „IEISTETERAIPOPLIOSIOVALESIOSIO“

Interpretační přepis spodního řádku: „(E) XSVODALESMAMARTEI“

Nápis v pevné nekonečné nepřerušované linii písmen (scriptio continua) je nutno rozložit na jednotlivá slova známá z italických jazyků. Starověká slova italických jazyků jsou vesměs velmi krátká a skládají se často jen z několika písmen.

Překlad: IE – dosáhnout, ISTE – trvat, TERA – završit, IP – zde, O – jeho, PLI – kněz, OS – obřad, IO – žádost, UA – pomoc, LESIO – vysvěcení, SI – označení, O – jeho, (E)XS – smrt, UO – nyní, DAL – dědit, ES – vnuk, MA – důležitý, MAR – kvestor, TEI – toto.

Stylizačně upravený překlad: „Dosáhl zde trvalého završení (života), jeho obřadní kněz žádá o pomoc při vysvěcení a označení jeho smrti, nyní je dědicem vnuk tohoto důležitého kvestora.“

Všechna výše uvedená starověká italická slova jsou obsažena i v textu Voynichova rukopisu. Latina předliterárního období psaná v nekonečné nerozdělené linii písmem (scriptio continua) byla vhodná ke krátkým záznamům slov, jako jsou nápisy na keramice nebo náhrobních kamenech apod. Při delších záznamech se i kvalifikovaný čtenář dozajista ztratil v textu a jednotlivá slova obtížně hledal, proto toto období bylo pojmenováno předliterárním. Pro psaní delších literárních děl se postupně vytvořila gramatika s pevným pravopisem, jako v případě Voynichova rukopisu.

 

  

Překlad

Voynichův rukopis se skládá ze samostatných pergamenových listů (foliy), kde se líc listu označuje recto a rub verso, například list 2R je jeho líc a 2V rub. Předložíme zde několik ukázek překladu.

Z překladu Voynichova rukopisu se dozvíme neuvěřitelné tajnosti z počátku 15. století, kupříkladu o založení mystického sboru (řádu) předních vlivných myslitelů. Skupina se podle zápisu v rukopisu označovala jako „Basa Trojice“ (Parta Trojka) a doslovně se tam uvádí, že všichni v partě drželi spolu, zkrátka drželi basu! Mystický řád založilo 6 vědců a pojmenování Trojice vychází z matrice poznání života (život – smrt – vzkříšení).

Z rukopisu jsme se dozvěděli, že sbor Trojice uskutečňoval ceremoniální obřady, jejichž vrcholem byly tři velké ohně. Hned na první straně Voynichova rukopisu jsou namalovány po okrajích textu tři červené znaky, to jsou hořící hranice, které představují obřadní ohně. Tyto symboly někteří lingvisti označili za čínské znaky, aby druhým dechem dodali, že kniha byla napsána v Číně nebo Tibetu.

Voynichův rukopis začíná na prvním listu 1R slovy: „Jáá áách říkám zde moudře a nabízím spolupráci s trvalými hodnotami námi sestavenými. Nikdo se nemusí obávat a náš sbor bude převelice veleben...“

 

Katolická církev zdůrazňovala, že pohlavní akt je nečistý svod pudů a pokud jej máme podstoupit, tak výlučně pro zplození potomků a to jen ve dnech, které určí církev. Sbor Trojice naopak pohlavní styk manželům pro spokojený rodinný život doporučoval a vypracoval základy hygieny a sexuální informovanosti pro ženy i muže. Ve středověku pohlavní výchova byla tabu a odporovala katolickým nařízením.

 

Ve výřezu listu 72V part je vtipně zmíněná odvěká zkušenost se ženami viz. obrázek.

 Na listu 77R je objasněna menstruace ženy a forma nezbytné zdravovědy viz obrázek.

 

Na listu 83V je detailně popsán manželský pohlavní akt a rada pro ochranu před oplodněním.

 

Ve Voynichově rukopisu též najdeme rady pro zahrádkáře – pěstitele zeleniny a bylinek.

Z listu 100R zjistíme, jaký zázrak při pěstování činí slunce, ale pánové pozor, nesvěřovat péči o rostliny manželkám, hrozí jim uvadnutí, jak lehkým humorem nám sdělil autor této kapitoly viz obrázek.

 

Na druhé straně listu 100V je znázorněn a popsán postup pěstování od zasazení semen po sklizeň viz obrázek.

 

 

 

Schéma překladu Voynichova rukopisu

Uvedené překlady z archaických italických jazyků ukazují, že nejdůležitější je znalost slovní zásoby starověkých jazyků. Ve Voynichově rukopisu převládají slova v základním tvaru, slovesa v infinitivu a podstatná jména v prvním pádu. Kořen slova může zastupovat podstatné jméno i sloveso například slovní tvar řeč může mít i význam jako řečnit (zář – zářit). Předpony jsou volně vymezovány na základě předcházejícího textu nebo následujícího slova (konat – vykonat, pálit – upálit).

Pro ilustraci představíme překlad z Voynichova rukopisu z listu 9R první čtyři úvodní uskupení run (písmen).

Přibližný přepis s použitím písmen z klávesnice u PC: Hq8ᴥo ccoᴥq cHcoƆ oƆcccq ...

Uskupení shluku s rozkladem na jednotlivá slova a překlad:

Hq 8 ᴥo:

Hq – úsilí

8 – on, ona, ono, oni, ony

ᴥo – dar

cco ᴥq:

cco – toto, tato, tento

ᴥq – hlásit

cHc oƆ:

cHc – ob-sadit

oƆ – sněm

oƆ cc cq:

oƆ – sněm

cc – konat

cq – rozhodnout

Stylizačně upravený překlad: „Úsilí ono darem, toto vyhlášení, obsadit sněm, sněmem konat rozhodnutí ...“

 

 

Souvislosti

Z Voynichova rukopisu zjistíme i charakteristiku krále Václava IV., jeho ženy Žofie Bavorské a krále Zikmunda Lucemburského.

Jisté souvislosti existují s nedokončenou Biblí Václava IV., na které iluminátoři přestali pracovat v roce 1405.

V Bibli Václava IV. objevíme na bílých páskách záhadné nápisy, i když byla bible psána německým jazykem, nápisy s němčinou nemají nic společného. Po rozluštění těchto zvýrazněných legend a dvou znaků, které jsou nesprávně považovány za iniciály Václava a Žofie se otevírá prostor v mystickém pojetí pro rajskou zahradu s čistotou duše zastoupené ženami a utrpením krále v průběhu jeho života.

Václav IV. se obětoval pro lid země, pro Regnum Bohemiae, v roce 1394 byl zajat nepřátelskou šlechtou v Králově Dvoře a pak jej vláčeli jako zločince po rožmberských hradech až do Horních Rakous. Z donucení musel Václav IV. přijmout podmínky nadiktované šlechtou, aby ta následně ukázala svoji moc povražděním 4 rytířů z přízně krále.

Na příkaz svého bratra krále Zikmunda byl opětovně vězněm v letech 1402 až 1403 ve Vídni, o jeho život usilovalo mnoho králových odpůrců. Ze smrtelné postele jej zachránil lékař Albík z Uničova, královi přátelé v tom viděli zmrtvýchvstání. Václava IV. označovali jako následovníka boha Usira. Egyptský bůh Usir (Osiris) byl jako král všemi poddanými milovaný, ze závisti jej zavraždil jeho vlastní bratr. Manželka Usira Eset po strastiplném putování nakonec svého muže vzkřísila a oživlý král Usir se stal poté bohem.

V Bibli Václava IV. je král zobrazován ve stejných barvách jako Usir, v zelené, bílé, modré, červené a zlaté, včetně symbolu stuhy s uzlem kolem pasu.

Mystický rytířský řád v Praze opatroval posvátnou plastiku boha Usira, Svaté kopí (Lancea Domini) a svatý grál (misku), uvedené svátosti získal císař Karel IV. otec Václava IV. Relikvie ochraňovalo společenstvo rytířů kulatého stolu Králi Rybáři (symbol ledňáčka), zda se jednalo o originály nebo o středověké repliky nelze s určitostí říct.

Co lze z textů vyčíst je, že v Praze existovaly některé uvedené svaté relikvie i po odvozu korunovačních klenotů z Karlštejna do Uher a po té do Norimberku králem Zikmundem v roce 1422. Po korunovaci roku 1458 Jiřího z Poděbrad českým králem existuje náznak od nejvyššího číšníka Království českého Jana z Vartenberka, že uvedené svaté relikvie při ceremoniálu byly vystaveny.

Václav IV. je spojován s ledňáčkem a s točenicí ze stuhy, která byla rysem minnesängrů šířící rytířské písně o jejich statečnosti a lásce. Točenice je i symbolem pro ženské lůno. Výkladů na toto téma je mnoho, co odborník to jiný názor. Pokud bychom vycházeli ze sdělení napsaných na stuhách v Bibli Václava IV., tak bychom museli výrazně přepsat historii a tím porozuměli rozporuplné osobnosti Václava IV. včetně jeho neúčasti na korunovaci jeho manželky Žofie Bavorské českou královnou 15. března 1400. Tragická smrt jeho první milované ženy Johany Bavorské roku 1386 a svatba s mladičkou Žofií Bavorskou v Chebu v roce 1389 mnohé naznačuje, počítaje v to i vzestup jedinečného kouzelníka Žita na královském dvoře.   Do konceptu zapadá i smrt Jana z Nepomuku. Nápisy na stuhách v Bibli Václava IV. umožňují dva možné výklady, což celé pojetí komplikuje.  

V Čechách a na Moravě existuje nespočet nevyluštěných středověkých znaků a nápisů na kamenech, skalách, obrazech, ve sklepeních, ale i na kovových a keramických artefaktech.   Pro laiky velmi jednoduché vysvětlení, to jsou vlašská znamení, staročesky byl Ital pojmenován Vlachem. Univerzita v Padově v severní Itálii patřila mezi přední evropské univerzity, na jejich fakultách studovali muži i z Českého království a vzdělané Italy do Čech zval sám král Václav IV., aby pomohli vytvořit měnový mincovní systém postavený na stříbrných dolech.

 

V České republice jsou v knihovnách uloženy latinské rukopisy, které napsali členové sboru Trojice, porovnáním písma může kvalifikovaný grafolog s určitostí označit autory Voynichova rukopisu. Obsah pražských myslitelů přetrvává do dnešních dnů. Pražský orloj každoročně obdivují davy turistů z celého světa, ale nikdo z nich nezná tajemství, že orloj navrhl jeden z rytířů mystického sboru Trojice.

  

  

První dovětek

Jak již bylo v části Souvislosti napsáno, Regnum Bohemiae nejvíce škodila šlechta a církev, chtěly o všem rozhodovat a novátorské ideje králových přátel zastoupené předními mysliteli odměňovaly vězením a smrtí.

V kapitole Moje proroctví na listu 66R v levém spodním okraji nám autor nakreslil a sdělil svůj odvážný názor: „Počátek konce života je, že předstíráme sílu onoho Boha, kterého konáním bohoslužeb voláme. Zároveň tím vytváříme základ pro vrhání božího marastu“!

 

 

Na posledním listu 116R Voynichova rukopisu, v závěrečné části Vysvětlení je v jeho levém horním rohu nepatrná kresba a text, kde autor navazuje na list 66R, kde smutně shledává poslední politický vývoj. Život – ubit – erbem, výstižně črtou sdělil, který šlechtický rod umučil jednoho ze členů sboru (řádu) Trojice.

 

 

V kapitole Moje proroctví na listu 65R autor trefně vyjádřil svůj názor na šlechtu v krátkém textu, kde předpověděl: „Základem bydlení pro život budou sídla bez šlechty“. Jen tři shluky znaků (písmen) vystačily na tuto stručnou a přiléhavou větu.

Objevovat v obrázcích další příměry může každý, aniž by potřeboval nápovědu.

Badatelé, kteří mohli v nedávné době dosáhnout úspěšného překladu Voynichova rukopisu jsou: 

Lingvista z Bristolské univerzity doktor Gerard Cheshire jazyk použitý k napsání Voynichova rukopisu označil za protorománštinu, ale toto pojmenování mezi filology neexistuje, proto jej akademická veřejnost odmítla.

Historik a expert na středověkou latinu Nicholas Gibbs Voynichův rukopis považuje za lékařská skripta pro ženskou medicínu, v rukopise rozpoznal i některé středověké latinské zkratky, ale vlastní text se mu nepodařilo přeložit.

 

  Druhý dovětek 

V 15. století nebylo možné svobodně šířit pravdivá slova, za ně hrozila smrt, proto je text Voynichova rukopisu zašifrován. V Česku se vždy děly nepochopitelné věci, které zahraniční vědci velmi obtížně pochopí. Při řádění jezuity pátera Koniáše (Antonius Ignatius Nepomucensis Konias) s jeho skvadrou v 18. století se proměnilo přes 30 000 knih v popel, Voynichův rukopis přežil, protože v té době byl již uložen v knihovně v Římě. Kupříkladu historik a archivář Václav Husa (1906-1966), aby se mohl věnovat historické práci, musel prezentovat i dějiny zaměřené na sociálně třídní (dělnickou) společnost. Přesto jeho kniha Dějiny Československa z roku 1961 byla o deset let později na tzv. indexu, zmizela ze všech veřejných a univerzitních knihoven. Václav Husa se věnoval středověké ikonografii a dějinám umění a své znalosti předával studentům na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

 

Paní Ludmila Vaňková (1927-2022) nezískala v mládí akademické tituly, protože nemohla po roce 1948 studovat, přesto sebevzděláním získala obrovský rozhled o středověké historii zaměřené na přemyslovské a lucemburské krále od 12. století do počátku 15. století. Svoje znalosti vtělila do desítek knih, až máte pocit, že přímo žila na královském dvoře Karla IV. Prameny poznání k dešifrování Voynichova rukopisu a jeho obsahu jsou v odkázaném dědictví takovýchto českých myslitelů, bohužel v zahraničí neznámých.

 

V roce 2021 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytlo grant na Digitální humanitní vědy – teorie a aplikace ve vztahu k Voynichovu rukopisu. V závěrečném písemném vyhodnocení nás zaujalo, že rukopis má mít 37 919 slov, podle našeho odhadu rukopis obsahuje cca 125 000 slov. Například byla zpracována frekvence výskytu u 19 znaků a z toho vyplynulo možné zmenšení na 10 použitých znaků (9+1). Voynichův rukopis byl zapsán 23 znaky (písmeny) proto nelze výsledky této práce použít k dešifrování Voynichova rukopisu.

 

K autentickému překladu potřebujete znát výslovnost zašifrovaného abecedária, gramatiku psaného textu, metodu rozkladu na jednotlivá slova a slovník starověkých italických jazyků. Slovník starověkých slov v současnosti uspořádáváme a zahrnuje přes 13 000 výrazů, všechna použitá slova ve Voynichovu rukopisu jsou v připravovaném slovníku obsažena. V případě, že bychom uveřejnili vybranou část Voynichova rukopisu, součástí tohoto textu by bylo abecedárium s výslovností, gramatika, postup rozkladu shluků na jednotlivá slova a slovník.

 

V roce 2022 (30. listopadu a 1. prosince) se konala mezinárodní konference o Voynichovu rukopisu pořádaná univerzitou na Maltě (L-Università ta' Malta). Přihlášení účastníci měli k prezentaci limitovaný prostor 20 minut a 10 minut bylo vyhrazeno na otázky a odpovědi. V tomto vymezujícím krátkém čase není možné předložit adekvátní fakta o rozluštění a přeložení Voynichova rukopisu. Komise (organizační výbor) měla 11 členů, kde byl mimo jiné zastoupen odborník na alchymii Rafal Tadeusz Prinke z Poznaňské univerzity autor knihy Omylů svůdná zahrada. Ve výboru zasedli i badatelé, kteří se po léta bezúspěšně snaží rozluštit Voynichův rukopis. Z ČR bohužel nikdo nebyl pozván i když rukopis pochází z Prahy a všem je zřejmé, že s Českým královstvím v 15. století bezesporu bezprostředně souvisí. Většina prezentací se týkala využití počítačových informačních technologií na dekódování použitých znaků (glyfů) a na identifikování jazyka. Z příspěvků vyplynulo, že na Voynichovu rukopisu se podílelo patrně 5 písařů. Dále byl text porovnáván se 160 aktivními jazyky i se starobylými, včetně hebrejštiny, italštiny, staroslověnštiny a velštiny. Statistická podobnost zjistila možnou eventualitu středověkých germánských jazyků, střední pravděpodobnost ukazovala na hebrejštinu, arabštinu a na slovanské i keltské jazyky. Naprosto vyloučila turkické a uralské jazyky. Mnohé referáty sdělovaly, že se nejedná o hoax, ale o neznámý jazyk, případně šifru. Zajímavou informaci sdělil pan Farley Katz, Voynichův rukopis byl v roce 1961 z pozůstalosti prodán za částku 24 500 $ knihkupcovi H.P. Krausovi a ten ji nabízel zájemcům za 190 000 $. V roce 1969 rukopis nakonec urychleně daroval do Beinecke knihovny, kde jsou uloženy vzácné knihy. Knihkupec Kraus uvedenou částku 190 000 $ odečetl se svých daní, tato možnost v USA končila v uvedeném roce, proto ten spěch.

 

V Českém království latinsky Regnum Bohemiae žil lid, který se v kronikách označoval nacionem Boemie, v překladu Boe – velkomyslný a Mie – můj. Mudrc Boetius a pojmenování Boe nebude jen pouhá náhoda. Výraz Boemorum vyskytující se ve třech zlatých bulách v 13. století znamenal bójské konání (Morum). V úvodní části Voynichova rukopisu existuje výrazná frekvence výskytu slova Boe, doslovně národa Bojů.

 

Tvůrci Voynichova rukopisu pocházeli z rodin, kde se mluvilo česky, ale i německy. Na listu 17R v jeho horním okraji existuje slabě znatelný text ve staročeštině, pokusili jsme se identifikovat zapsaná fragmentární slova „mal prav albo v rucz...?“. Jejich možný překlad: „Malá (drobná) řekni (napiš) bílý rukou“? Patrně se jedná o poznámku, jak to má být na listu pergamonu vyhotoveno a jméno toho, kdo to řekl.

 

Voynichův rukopis neobsahuje pouze závažná sdělení a sexuální nebo bylinkářské rady. Na listu 57V v sekci (kapitola) Moje proroctví je zobrazena směsice kružnic ve středu se čtyřmi osobami, kryptologové se domnívají, že obrazec skrývá šifru k rozluštění rukopisu. Nikoliv. Toto je společenská hra. Na okraji kružnice vlevo nahoře je nápis, který říká: „Ukazovatel osudu“. Ke středověké hře potřebujete pro každého hráče malou figurku, jednu hrací kostku s čísly 1 až 6, umět číst, především ale dobrou náladu a pevné nervy. Ten mladík ze čtveřice uprostřed hry drží v ruce kostku a naznačuje její hození!

 

 

Nápisy v největším okrajovém kruhovém pásu:

„Zde postavení všech“

„Postupujete na základnu“

„Musíte se vrátit na základnu“

„Po dvakráte stůjte“

„Musíte se vrátit na základnu“

V dalších kruhových páskách se postupně blížíte ke středu:

„Do měsíce se vám splní zde vyslovené přání“

„Brzy uskutečníte svoji svatbu“

„Nenaplní se vaše osudová láska“

„Jednou stojíte, neházíte“

„Získali jste věnovaný hod k dovršení“

„Zde bod uzávěry s návratem na začátek“

„Získali jste darem dosažení středu“

„Neúplné dovršení“

„První láska dosáhne úspěchu“

„Dosáhli jste bodu 10 postupujete (do středu)“

 

Nápisy ve vnitřním středu kruhu kolem květiny:

Dosáhli jste ochranu před hráči“

„On-(a) ať řekne své přání“

„Prahnete po své lásce“

„Vezmete-li si někoho z hráčů, tak on-(a) bude dědit“

„Zde platforma k vašemu přání“

 

List 57V si můžete vytisknou a společenskou hru „Ukazovatel osudu“ doma zahrát.

 

Hlavní strůjce překladů v 90. letech minulého století přeložil tajemný nápis na obraze Perchty z Rožmberka (1429-1476), který je údajně zapsán enochiánštinou (enochian). Enochiánština má zastupovat okultní umělý jazyk, který je spojován s Edwardem Kelly a Johnem Dee, jazyk jim měli předat nebeští andělé jako první jazyk Boha-Krista. Překlad téměř nikoho nezajímal, vytváření tajemna kolem písmen na obraze v mediálním prostoru i u frekventantů hradu Rožmberk v Rožmberku nad Vltavou je výhodným magnetem návštěvnosti.

 

 

Kdo rozluští nápis na obraze Perchty z Rožmberka může se bez obav pustit do Voynichova rukopisu, komu se to po prvních pokusech nezdaří, nezoufejte a zkoušejte to dál. Nejdříve záhadná písmena rozklíčujte na jejich výslovnost, nenechte se zmást změnou tvarů, pokud budete přesvědčeni, že se dílo zdařilo, zkontrolujte to s naším výsledkem. Nápis začíná u písmene, na které Perchta ukazuje hůlkou.

 

Přepis: „BIMIIIPEÍVVIZGUSTRIGKKN“.

Nápověda: jednotlivá slova začínají vždy velkým písmenem, proto jsou mírně odlišné znaky např. u písmen G a g. Když jste zjistili výslovnost znaků je nutno přistoupit na rozdělení na jednotlivá slova, některá jsou naznačena větší mezerou.

Princip zašifrování nápisu na obraze Perchty z Rožmberka je podobný jako u Voynichova rukopisu. Zejména vytvoření vlastní abecedy a jednoduché gramatiky pro psaní slov pocházejících ze starověké latiny. Při luštění jsou největším problémem tajemné znaky abecedária a přesné rozdělení uceleného textu na jednotlivá starověká italická slova.

 

Převedený nápis do latinky po rozluštění zašifrované abecedy:

„BIMIIIPEÍVVIZGUSTRIGKKN“.

Rozložení na jednotlivá starověká italická slova a překlad:

BI – život

MI – můj

I – je

IP – zde

EÍV – útlak

VIZ – zloba

GUST – nebezpečného

RIG – vládce

K – zdroj

KN – toho

 

Stylizačně upravený text na obraze Perchty: „Život můj je zde útlakem zloby nebezpečného vládce zdroje (původce) toho.

 

K dešifrování Voynichova rukopisu i nápisu na obraze Perchty je základem určení výslovnost zvolených písemných znaků, kterou nelze zjistit bez patřičné znalosti slovní zásoby archaické i staré latiny a vědění o způsobu zkracování latinských slov.

 

 

Třetí dovětek 

Rozhodli jsme se, že zveřejníme fakta, která jsme původně chtěli ponechat na pozdější dobu. Zejména sdělíme jména hlavních autorů Voynichova rukopisu, způsob určení datace zápisů a stěžejní pravomocnou listinu, jež povznesla evoluci vzdělanosti v Regnum Bohemiae.

Zašifrovaný text abecedáriem s 23 znaky, archaická latina tzv. latina předliterárního období a modifikovaná gramatika nemohly vzniknout přes noc. Toto tajemné písmo myslitelé vytvářeli po měsíce, možná i roky, aby pak dokázali psát bezchybný plynulý text zleva doprava. Zašifrované písmo zřejmě používali i při psaní jiných dokumentů, které se bohužel nedochovaly.

Voynichův rukopis je rozdělen do 20 částí (kapitol), první zápis na listu 1R jsme určili, že byl proveden koncem roku 1408. Nevylučujeme pozdější provedení, a to v prvních dnech roku 1409. Podle typu písma a způsobu vyjadřování Voynichův rukopis zapsali tři hlavní autoři. Na rukopisu se ale podílelo více zapisovatelů a ilustrátorů, závěrečný zápis na listu 116R i nápisy kapitol včetně očíslovaní listů provedli nezjistitelní lidé. Rozdělení do 20 částí a číslování listů neodpovídá vždy chronologickému a tematickému roztřídění, jelikož některé listy na druhé straně verso byly vyhotoveny o několik let později než strana recto.

Drahé pergamenové listy v počátku 15. století mohl koupit jen značně bohatý člověk s myslí filantropa, a navíc velmi vzdělaný učenec, pro kterého zaznamenání vědy a dějin pro budoucí generace bylo nejdůležitějším počinem kulturnosti národa. Potulní alchymisté hledající přístřeší u naivní šlechty finanční částku 50 kop českých grošů na pergamen a inkousty by za celý svůj život nenaspořili, jejich chlebodárci pro takovou sumu by si nechali vrtat koleno.

Pokud listujeme pozorně Voynichovým rukopisem, nemohl být otcem tohoto dokumentu zapšklý kněz prodávající ve svém kostele odpustky věřícím a zakazující šíření myšlenek filozofa Jana Viklefa (John Wycliffe 1320-1384), ale kultivovaný všestranný vědec.

Jeho jméno jsme již dříve na tomto webu uvedli, je jím Zikmund Albík z Uničova (1358-1427), žádný puritán! V mládí sice vyznával víno, ženy a zpěv, ale vždy s patřičnou úměrou, pro spokojený život doporučoval manželské svazky, sám byl ženatý a měl dvě dcery. Jsme přesvědčeni, že obě jeho dcery dosáhly učenosti srovnatelné s univerzitním vzděláním a nevylučujeme spoluúčast alespoň jedné z nich při sestavování rukopisu po smrti Albíka z Uničova. Jedna z jeho dcer jej doprovázela při nuceném pobytu v Uhrách a druhé dělal poručníka jeho největší přítel Křišťan z Prachatic, který se též podílel na tvorbě Voynichova rukopisu.  Zikmund z Uničova pocházel z rodiny, kde se mluvilo německy a svoje původní jméno Weiss změnil na latinský výraz Albicus, (Albo – bílý), které jeho přátelé počeštili na Albíka. Jak jsme v druhém dovětku uvedli na listu 17R v jeho horním okraji existuje text ve staročeštině „mal prav albo v rucz...?“, zápis přímo uvádí Albíkovo jméno Albo, který sděluje, jak má být ilustrace provedena.

Albík z Uničova vyléčil z otravy těžce nemocného Václava IV. a stal se jeho důvěrným přítelem a své pocity i reakce krále svěřil zašifrovaným písmem do rukopisu. Král Albíka jmenoval nejvyšším královským lékařem a odměňoval jej každoročně pohádkovou sumou 150 kop českých grošů, za což si pořídil několik domů v Praze a tvrz u Uhříněvsi, králův Nový Hrádek v Kunraticích byl od něj vzdálen 11 km. Tato krátká vzdálenost umožňovala vzájemné časté návštěvy v klidném a nikým nerušeném prostředí.

Albíkovo bohatství, přátelství s králem, chytré rozdělení politické a církevní moci v království včetně přidělení významných postů v Regnum Bohemiae jeho přátelům se stalo trnem v oku odpůrcům z řady šlechty a části církve. Albík se stal terčem pomluv závistivých lidí, krátce po smrti krále Václava IV. musel opustit Prahu a nevraživost k jeho osobě vedla i ke zničení honosného rodinného náhrobku ve staroměstském kostele Panny Marie na Louži, který nechal v Praze vystavit svým zemřelým rodičům a manželce.

O existenci sboru (řádu) Trojice, jejíž členové ovlivňovali chod Pražské univerzity, Pražské metropolitní kapituly, Vyšehradské kapituly a dalších významných kostelů v Praze, veřejnost nic nevěděla. Tyto utajené informace zástupci sboru Trojice též svěřili zašifrovaným písmem do Voynichova rukopisu, aby se budoucí generace seznámily s touto problematickou historií.

 

Dekret kutnohorský

 

 

Ve Voynichovu rukopisu na prvním listu 1R je zapsán vznik sboru (řádu) Trojice a druhý list 2R obsahuje bezprostřední euforii vjemu při docílení letitého přání předních českých myslitelů k dosažení vlastní správy Pražské univerzity. Upřímnou reakci na vydání Dekretu kutnohorského vydaného 18. ledna 1409 předkládáme ve věrném, stylizačně upraveném překladu.

 

Překlad textu z listu 2R:

„Symbol našeho plamenného proslovu.

Pravomocně září královské tři symboly vytvořené naším úsilím Trojice, v počátku uděláme odstoupení zářivým vykonaným darem tří, nyní za náš dar bojujeme zde uspořádáním sněmu ve věci budoucnosti, svoláme shromáždění a opanujeme uchopením jednání. Toto je síla tří držet rozhodující hlasy ve věci usnášení sněmu. Symbolicky uskutečníme rezignaci a provedeme plamenný proslov ke trojici. Učiníme kanoucí projev, údělem starostlivosti onoho zakončení zde a prozíravě schválíme naši trojici v bodě jednání. V začátku konání sněmu stávající nejdříve vyloučíme, s udělanou pečlivostí navrhneme novou trojici, vytvoříme naši užitečnou věc a necháme vyniknout prospěšnou trojici. Nastupující trojici, královu trojici, ona nová je teď zde naším úkonem, onou věcí dělání osudového jednání obsazením při rozhodování sněmu. Prosadit věci, požádat tři o udělání volby a užívat osud.

Náš král stanovil tři, daroval tři svým božským blahem, určil údělem navždycky dobro, toto udělal pro nás, vykonal uzavření věci, byl to odvážný svatý počin vyřčený k přilnutí o toto pečovat. To vytvořilo náš nový osud tohoto královského symbolu trojice, snažit se o nasměrování naší cesty. Toto pravomocné rozhodnutí našeho daru trojice, činí posléze konec stávajících třech po sesazení. Vyslovená skutečnost je stálým zábleskem pro naši Trojici, ách budou trvale tři. Naši věc budou vykonávat s pevnou láskou, budou milovat sněm a činit nabídky na obsazení prospěšných křesel (funkcí). Naši tři zástupci usednou a rozhodnou o sněmu. Naše budou posvátná slova při konání sněmu a touženého opanovaného shromáždění. Rozhodnutí sněmu bude směřovat k přání představitelů trojice, ke ztrátě oněch navždy zmizelých tří. Uspíšíme oslavnou řeč, uskutečníme závěrečnou řeč a trojicí obsadíme rozhodování věcí.“

 

Domníváme se, že není potřeba žádného komentáře k uvedenému překladu, ilustrace na listu 2R, kde dominují do výšky rostoucí tři květy vyjadřuje vše.

Albík z Uničova se k vydání Dekretu kutnohorského vyjadřuje v nadepsané kapitole Zásadní slova na listu 41R, což potvrzuje složitost uspořádání listů v rukopisu.

 

 

Překlad první části z listu 41R:

„Štěstěna říkám, minulost skončila, projev je dnes věcí směřování slov k onomu životu s výhodnou nabídkou starat se o symbol vzpřímeného života, toto je skvělé jak ikona zářícího díla aktu. Tři jsou darem obsazení, On stvrdil tři aktem předmětné věci, On Trojici splnil toto podáním ruky. Dodržel vykonání slibu darovaného ke cti této věci, On znakem tohoto aktu. Darovaná nabízená práce je darem aktu vykonat tuto záslužnou věc aktem obětování, darem aktu ano darem aktu. Uskutečním nyní vyjádření, jak konat v docíleném hlavním kolegiu. Učiním životní projev ke znaku etického zákona, vyvolám jednání s docíleným zdarem aktu a s odhodláním opanuji proslov, splním rozkvět příhodné nabídky se snahou od počátku vyniknout. Ano mým projevem přistoupíme symbolicky k předmětnému aktu, z aktu On udělal můj akt, On provedl akt ách z náklonnosti ke Trojici.“

 

Na listu 41R se skví bohatě rozkvetlá rostlina – alegorie – budoucnosti národa.

Albík z Uničova Václava IV. v textu označuje On a autor listu 2R nejvyšší písař a rádce krále Mikuláš z Lobkovic (Mikuláš I., zvaný Chudý z Lobkowicz 1386-1435) jej uctivě tituluje králem. Mikuláš z Lobkovic společně s Janem z Jesenice (1375?-1420) sepsali Dekret kutnohorský, který král Václav IV. 18. ledna 1409 podepsal.

Do skupiny hlavních autorů Voynichova rukopisu patřil Křišťan z Prachatic (Christianus de Prachaticz 1368?-1439). Albík z Uničova a Křišťan z Prachatic se stali osobními lékaři krále Václava IV. a posléze i Zikmunda Lucemburského.

Důkazů, že hlavní autoři Voynichova rukopisu byli Albík z Uničova, Jan z Jesenice a Křišťan z Prachatic existuje povícero, sečtělý Čech, který po našem sdělení nahlédne do rukopisu rozpozná Albíkovi sexuální rady nebo doporučenou zdravou stravu. Křišťan z Prachatic do rukopisu mimo jiné přispěl radami o pěstování zeleniny nebo názornými návody, jak roubovat. Albík z Uničova detailně popsal historické události (kronika) a povahové rysy Václava IV., Zikmunda nebo Žofie Bavorské. Mikuláš z Lobkovic (Mikuláš I., zvaný Chudý z Lobkowicz) zaznamenal vynucené předání Pražské univerzity od Henninga z Baltenhagenu novému rektorovi Zdeňkovi z Labouně dne 9.5.1409, které sám na králův příkaz zorganizoval. Jan z Jesenice ovládal klasickou i starověkou latinu a v rukopise zanechal několik filozofických reflexí.

 

Mnozí se po přečtení tohoto textu podiví nad tím, že je to samotné již dříve nenapadlo.

 

Středověcí myslitelé členové řádu Trojice vyznávali etický kodex s hlubokým filozofickým přesahem, proto ochraňujme jejich poselství obsažené ve Voynichovu rukopisu před jeho znevážením a zneužitím.

 

Čtvrtý dovětek

Ve čtvrtém textovém doplňku odhalíme jedinečnou stavbu, která zůstala po 600 let utajena, teprve překlad ze zašifrovaného Voynichova rukopisu nám vyjevil unikátní skryté tajemství. Obsah rukopisu byl sice určen lidem znalým tajného písma a starověké latiny, přesto u nás převládl názor pro zveřejnění některých částí, které nesouvisí s mysteriózním posláním textů a obrazců. Domníváme se, že hlavním záměrem autorů Voynichova rukopisu bylo zaznamenání osudových okamžiků z jejich života pro budoucí generace. Tito myslitelé ovlivněni lidským poznáním směřovali k potřebným reformám ve vzdělávání, náboženství, vědě i celé společnosti v Českém království (Regnum Bohemiae).

Řád označovaný jako „Basa Trojice“ (Parta Trojka) založili Albík z Uničova, Mikuláš z Lobkovic (Mikuláš I., zvaný Chudý z Lobkowicz), Jan z Jesenice a Křišťan z Prachatic. Mezi zakládající členy sboru Basa Trojice přináleželi i dva vynikající myslitelé Jan Hus (1370-1415) a Jeroným Pražský (1378?-1416). Mistr Jan Hus byl zvolen v letech 1409 až 1410 rektorem Pražské univerzity, což potvrzuje vliv Basa Trojice na řízení univerzity, jak již bylo uvedeno ve Třetím dovětku. Na listu 2R vyniká trojice květů a 6 zelených listů i 6 částí kořene, to jsou tři rozhodující hlasy na Pražské univerzitě a Basa Trojice se šesti primárními zakladateli.

Upálení Mistra Jana Husa 6. července roku 1415 v Kostnici vyvolalo mezi členy řádu Basa Trojice silný otřes a její představitelé v čele s Albíkem z Uničova na listu 1V Voynichova rukopisu zapsali níže uvedené sdělení.

Autoři Voynichova rukopisu nejdříve psali na první stranu (líc) listů označovanou jako R (recto) a na druhou stranu (rub) V (verso), až když neměli volné líce na pergamenech. Z tohoto důvodu v roce 1415 zaznamenali na list 1V mimořádné usnesení, které pro svůj obsah muselo být zašifrováno před zástupci papežské kurie, jež usilovala o fyzickou likvidaci pražských reformistů.

Stylizačně upravený překlad textu z listu 1V:

„Nikoliv záslužný dar bylo to naše poslání a z našich slov se stal zákon, je vše už za námi nyní jsme ostražití před příkrým svahem.

Naše oběti, které jsme poskytli sněmu pro rozhodování se ztrátou hlasů, končí životem na hranici a po něm zůstává smrt a popel.

Újma těm, co méně hlasů vlastní i když máš pravdu a on Svatý otec říká bezdůvodné řeči od tvého jména, to raději zemřít.

Českou (Boe) jedinou onou snahou bylo v zápase vytrvat, jinak raději zemřít, toto je dlouhá řeč, je to svaté rouhání.

Nepřestat setrvat k naší touze, napřímit slova, co jsou smrt, držet se jeho prvotního provolání, co vyřkl.

Přirozený to cíl setrvat v jeho věčnosti moudrého onoho Čecha (Boe), co pravil, že byla by to bázeň svá slova odvolat.

Naším cílem je vzdělávání, řídit co je české (Boe) s převahou hlasů ctnostných Čechů (Boe) našich Čechů (Boe)) a s našimi českými (Boe) mysliteli.

Ono jeho rozhodnutí nebyla jen jeho věc, je to hlas všech, je to projev vytrvalosti odkazu pravdy v jeho snažení.

On se ve svém životě obětoval pro Čechy (Boe), pro závazek sněmu, to byl základ jeho smrti a neměl strach.

Nařízená smrt za jeho konaná kázání o životě, to je hrůzná oběť a on přesto usedl na hranici té smrti!“

Poznámka: v rukopisu je použit výraz Boe pro pojmenování Čecha, Čechy, české apod.

Na stejném místě v Kostnici, kde vzplála hranice s Janem Husem byl po jedenácti měsících upálen filozof Jeroným Pražský. Ve Voynichově rukopisu je uvedeno, že upálili tři z řádu Basa Trojice, tím třetím byl Jan z Jesenice. Současní historikové však uvádějí, že Jan z Jesenice zemřel v roce 1420 ve vězení Oldřicha II. z Rožmberka (1403-1462). Oldřich II. z Rožmberka byl otcem Perchty z Rožmberka, o které jsme se zmiňovali ve Druhém dovětku. Jan z Jesenice mohl být spálen až po své smrti nebo došlo k utajení jeho upálení.

V kapitole Životní zkušenosti Voynichova rukopisu existuje rozložený (dvojitý) list 67R (viz. též úvodní strana našeho webu), jehož alegorické obrazce s textem jsou věnovány vzpomínce na tři upálené členy Basa Trojice a na zhotovení úžasného náhrobního monumentu pro jejich věčnou památku.

 

Stylizačně upravený překlad:

„My máme starost s darem pro tři konající kázání, nyní spálenými. Tato část onoho hořekování nad upálením tří symbolů pravdy. My věnujeme stálou vděčnost, budeme zde dělat pravidelné vzpomínkové proslovy u kamenného náhrobku trojice, našich spálených tří. Ona tužba je onou obětí pro symbol této pravdy říkáme. Toto semeno je základem daru onoho symbolu pravdy kázání, nová pravda láskou darovaná. Symbol vykonává lamentování kamenný monument trojici osudově obětovaným. Nesmrtelná tradice konání musí dbát smilování a věčné ochrany nad třemi upálenými. Oni tři se obětovali smrtí, nezanikla pravda, zrno touhy neshořelo. Konání kázání tužbou setrvává trvale na pravdě.“

 

Překlad zlatého textu zapsaného paprskovitě od zářícího slunce:

1)    Prvotní je onen symbol

2)    Báze vyhrazená symbolu

3)    Ach zdar kamenům

4)    Toto jsou kameny svitu

5)    Ten záblesk směřuje k aktu

6)    Počátkem bylo smrtící kázání

7)    Toto je přání ukázat směr

8)    Udělat dar zhotovením díla

9)    Toto zhotovení je naší starostlivostí (povinností)

10)  Tento dar potvrzuje náš akt

11)  On je kázáním semene pravdy

12)  Milované záře

Strana 67 R/B s obrazem osmicípé hvězdy, stylizačně upravený překlad textu:

„Památka na počest zesnulé trojice je pod širým nebem, odkaz tužby trojice představuje vybroušený věčný kamenný monument, který zde úžasně září. Toto je náš dar třem, kteří symbolizují boj hlásané pravdy, jsou znakem důležitosti konání sboru (Basa Trojice), našich slov a jejich myšlenek. Zde vykonáváme počin za oběti vyhotovením náhrobního kamene, zde toto je symbol kázané pravdy šířené slovy, symbol pravdy vykonávající slovy, toto je nový projev znamenitě šířený semeny, ony veřejně horují za naši skvělou trojici.

Zhotovený symbol pravdy, to je věc opatrování pravdy vykonané obětmi našeho snažení ve sboru, s podivem, co zhotovil sbor třem upáleným, on vykonal posvátnou péči třem upáleným. Ach naše starost o sémě roznášené zvěstujícím náhrobním monumentem.“

Náhrobní kamenný monument (cenotaf) je skutečně věčný, po 600 let se jej střídající představitelé římskokatolické církve snažili zlikvidovat, aby jej osvícenští kněží opět v plné zářící kráse vztyčili. Místo, kde je náhrobek umístěn, zatím neprozradíme, jen za posledních 25 let se stal 2 x terčem vandalů, kteří důležitou část pomníku poškodili. Nechceme, aby například sprejeři na něm prezentovali své umění.

V ČR působí několik církví, které se hlásí k odkazu Mistra Jana Husa nebo k husitství snad by dokázaly jedinečnou památku ochránit, když to státní instituce nedokážou a tvrdí, že nemají na to potřebné finanční prostředky.

V Rakousku starobylý kamenný stolec obehnali stylovým kovovým plotem a zakryli nerozbitným silným sklem včetně stříšky a elektronicky jej nonstop 24 hodin střeží.

 

Ve Voynichovu rukopisu autoři na několika listech popsali konání vzpomínkových aktů za zesnulé, kázání na shromážděních lidu nebo slavnostní noční mysteriózní ceremonie spojené s pálením velkých obřadních ohňů. V rukopisu je doslovně uvedeno, že tyto akty se konaly venku (pod širým nebem) na tento fakt v zápisech vždy důrazně upozorňovali. Konání venkovních obřadů potvrzuje návrat ke kořenům křesťanství s jediným představitelem církve Ježíšem Kristem.

Druhého září roku 1409 Prahu ozářilo 600 ohňů, lidé oslavovali konec neshody mezi církevními duchovními a světskou mocí v Českém království.

V Čechách existuje přírodní chrám, kde se uskutečňovala hojně navštěvovaná kázání utrakvistů a noční mysteriózní ceremonie vykonávaná po několik století. Na jednom vyvýšeném skalisku v přírodním chrámu se dochoval nápis upozorňující na posvátné místo, nápis byl proveden zašifrovaným abecedáriem analogickým s Voynichovým rukopisem. Použité znaky však nejsou patřičně vykresleny, vysekat ozdobná písmena do skály, není to samé jako je napsat na pergamen.

Nápis "Posvátný chrám"

Jan Hus v předvečer před usednutím na hranici poslal v dopise přátelům dojemný vzkaz pro královnu, aby královně jeho milosrdné paní vyslovili vděčnost za všechno to dobré, co pro něj vykonala. Česká královna Žofie Bavorská se kázání utrakvistů často osobně zúčastňovala a tuto víru před lidmi nezakrytě podporovala, až byla na ni v roce 1419 podána žaloba k papežskému nunciovi. Utrakvismus vychází z teologického učení obsaženého v patristice (viz. kapitola Vzdělanost.)

Na unikátním náhrobním kamenném monumentu vyhotoveném na počest Jana Husa, Jeronýma Pražského a Jana z Jesenice nechali členové řádu Basa Trojice vytesat nápis ve staré latině tzv. latina předliterárního období. Text není zašifrován a k jeho zvěčnění posloužila jedna z forem etruské abecedy používané ve 4. století před Kristem. Nápis potvrzuje autentičnost náhrobku a tím jeho nepředstavitelnou historickou hodnotu, proto je naší prioritou jeho ochrana.

 

Pátý dovětek

Voynichův rukopis představuje knihu pravdy o lidském poznání z počátku 15. století. Všechny autory podílejících se na rukopisu je obtížné určit včetně nejvýznamnějších původců, my v současnosti uvádíme, že byli čtyři. Nejdůležitější autory rukopisu prezentují Albík z Uničova, Křišťan z Prachatic, Jan z Jesenice a Jan Ondřejův zvaný Šindel. Základní tvůrci do rukopisu zašifrovali i filozofické a teologické proroctví jiných myslitelů, teprve důkladně vyhodnocený překlad Voynichova rukopisu může jejich jména odhalit včetně všech členů sboru Basa Trojice. V rukopisu chybí 14 listů a některé stávající listy pergamenu mají primární text zakryt barvou vyrobenou z bílku a vápenaté soli kyseliny uhličité, tyto dvě skutečnosti znesnadňují pátrání.

 

Detail zabělení původního textu

 

Mystický řád předních českých (Boe) myslitelů Basa Trojice byl založen v Českém království v roce 1408. Ve stejném roce vznikl i rytířský Dračí řád v Uherském království v čele s králem Zikmundem Lucemburským a jeho manželkou královnou Barborou Celskou, původně měl řád 24 členů, po roce 1431 se rozšířil o další šlechtice.

 

Zda král Václav IV. a královna Žofie Bavorská byli členy řádu Basa Trojice nevíme, ale zcela jistě tento řád svými rozhodnutími podporovali.

 

Voynichův rukopis zformovali členové sboru Basa Trojice a vlastnicky přináležel tomuto sboru a všichni jej opatrovali a ochraňovali.

Pro lepší zorientování v labyrintu známých strůjců a opatrovníků Voynichova rukopisu předkládáme stručný chronologický přehled.

 

140?/1408   Albík z Uničova společně s přáteli sestavují tajné písmo

1408            Albík z Uničova zajistil pergameny pro rukopis

1408/1409   První zápis v rukopise

1409            Albík z Uničova představuje vůdčí osobu navrhující obsah rukopisu

1415            Upálení Jana Husa

1416            Upálení Jeronýma Pražského

1419            Úmrtí krále Václava IV.

1420            Úmrtí Jana z Jesenice

1425            Albík z Uničova předal rukopis do opatrovnictví Křišťanovi z Prachatic

1425            Křišťan z Prachatic přebral vůdčí činnost při sestavování rukopisu

1426            Úmrtí Albíka z Uničova (uváděn i rok 1427)

1428            Úmrtí královny Žofie Bavorské

?                  Křišťan z Prachatic rozšířil rukopis o další pergamenové listy

1439            Úmrtí Křišťana z Prachatic

1439            Rukopis převzal do opatrovnictví Jan Ondřejův zvaný Šindel

1445            Do rukopisu byl zapsán údaj týkající se roku 1445

1455          Jan Ondřejův daroval do univerzitní knihovny Karlovy koleje (Collegium Carolinum) všechny své knihy (asi 200 ks) včetně Voynichova rukopisu

 

V roce 2009 byl proveden na Arizonské státní univerzitě test pergamenu z telecí kůže použitého na Voynichův rukopis formou radiokarbonového datování. Všechny čtyři testované exempláře pergamenových listů potvrdily vznik v rozmezí let 1404 a 1438. Tato skutečnost potvrzuje, že zápisy v rukopisu od roku 1408 do roku 1445 mají reálný základ.

 

V tomto dovětku představíme mimořádného mystika, filozofa a reformního teologa Jeronýma Pražského, který dozajista stál u založení mystického řádu Basa Trojice v roce 1408. Jeroným byl žákem Mistra Jana Husa a spojovalo je velké přátelství. Jeroným Pražský ovlivnil svým myšlením mnohé přátele, kupříkladu šířil mystické náboženství s prvky židovské kabaly. Jeroným ovládal několik jazyků, latinu, němčinu, češtinu, angličtinu, francouzštinu a hebrejštinu. Od roku 1398, když ukončil bakalářské studium na Pražské univerzitě se zaměřil na získání učeností v zahraničí, kde střídavě prožil přes 12 let. Z Anglie do Prahy zaslal opisy Viklefových spisů a přivezl i jím vyhotovené přepisy a překlady. V roce 1403 byl v družině putující do Jeruzaléma, kterou vedl Filip Lout z Dědic, královský lovčí a milec Václava IV. Koncem roku 1407 se Jeroným Pražský opět vydal do Jeruzaléma za mystickým učením judaismu, odkud se vrátil v roce 1408. Prostřednictvím mentálních map a diagramů sestavovaných do kružnic i trojúhelníkových obrazců prezentoval schéma evoluce lidstva včetně biblického proroctví. Odsuzoval idolatrii a prodej církevních odpustků, kladl důraz na to, že Kristovi kněží mají zastávat věci duchovní a nehromadit majetek.

 

Při disputacích na evropských univerzitách vyvolal velký zájem studentů, ale i silný odpor univerzitních mistrů vůči své osobě. Často musel urychleně města opustit, aby neskončil ve vězení. Smýšlel jako muž Boží (prorok), jeho tvář zakrýval dlouhý hustý vous příznačný pro mesiáše. Český národ miloval a chtěl, aby lid (Boe) dospěl k vrcholu světové vzdělanosti a velkomyslnosti, jeho vzorem mu byli svatý Jeroným a mudrc Boetius.

 

Svatý Jeroným, mentální mapa

 

Komplikovanost dešifrování Voynichova rukopisu ukážeme na listu 72V part 1. Číslo listu 72 je uvedeno v pravém horním okraji dvojlistu. Všechny listy pod číslem 71 a 72 náleží do kapitoly pojmenované „Zrod potupy“. Očíslování listů bylo provedeno později, zřejmě při sestavení rukopisu a zároveň s očíslováním zatím neznámý autor nadepsal kapitoly. Zápis arabských číslic i názvy kapitol uskutečnila stejná osoba. Arabské číslice ve svých odborných pracích používal Křišťan z Prachatic, ale i Jan Ondřejův zvaný Šindel.

Na listu 72V včetně part 1 existují tzv. mentální mapy spojené se sefíry, do kterých středověký učenec ovládající patristiku a kabalu skryl osobní tajemství české královny Žofie Bavorské a po smrti Václava IV. v roce 1419 vladařky (správkyně) Českého království. Z jejího jména Žofie – Sofia vyzařuje moudrost a věčnost, jako ze svitu rozhodných hvězd. Výklad kabalistických alegorií je založen na osobní interpretaci podle duchovního vjemu, proto zde jen naznačíme zásadní princip percepce.

Mentální a kabalistická mapa na listu 72V part 1 má uprostřed kruhu váhy znázorňující vyváženost a vyrovnanost, pod nimi námi nepoznaná osoba dodatečně vepsala nápis: „Osudová její záře“. Neznámý pisatel ale příliš neovládal zašifrovanou abecedu. Patrně stejná osoba zvýraznila tmavým inkoustem ponejvíce obrysy ňader a vlasů. Jednu postavu ženy v horní části mapy ozdobil královskou korunou, zdůraznil oči a femininní přednosti. Následující postavě též akcentoval ženskost, upravil vlasy a možná do nich připevnil diadém.

Středověký mystik ovládající kabalu zvěčnil složitou osudovou cestu pramenící v mysli královny Žofie do soustředěných šesti vzestupných kružnic. Do třetího pruhu rozmístil 10 kreseb s podmětnými ženskými akty patrně zastupujících 10 výchozích cest, korunu, moudrost, téze matky, milosrdenství, činorodost, sličnost, věčnost, záři a bázi království. Do velkého pásu o dvě úrovně výchozích cest výše rozložil 20 koncentrovaných kreseb. Umná animace žen připomíná starověké bohyně, kterým dominuje glorifikace královny, tak jak ji Bůh stvořil. Všech 30 animovaných ženských postav se dotýká osudu skrytého ve třpytu hvězd.

Objevovat neohraničené alegorie v obrazcích může kdokoliv, osobní meditace vám otevře středověké disciplíny vzdělanosti a mravní dimenzi k touze o nápravu společenských poměrů.

Pro ušlechtilejší poznání jinotajů v mentálních a sefirotických mapách poskytujeme badatelům Voynichova rukopisu výňatek překladu z listu 72V part 1.

 

Třetí kruh – text mezi postavami:

Toto je zde osud

Počátek

Semknutí Trojice

Ukázat důležité tradice

V začátku byla řeč

Sevření Trojice

Počátek dělání sboru

Uctívat

Lpět zmizet

Milovat pryč

 

Text nahoře kolem královny:

Toto je zde osud

Královna zárukou přilnutí k osudovému šíření myšlení

Osudem konání zaniklo

Základ tvořil svazek (řád) s osudem vzpřímeného myšlení

Osudem královny byl osudným trůn

Ona toto prohlásila – starostlivost neexistuje

 

České dějiny opomíjejí velikost královny Žofie horující pro nápravu výkonu církve a reformu tradiční společnosti, královna se zcela pro český (Boe) národ obětovala.

 

Šestý dovětek

V této šesté části se zaměříme na Jana Husa a Jeronýma Pražského, u kterých jsme hledali jeden z klíčů pro rozluštění abecedária (glyfy) použitého k napsání Voynichova rukopisu. Pokud se podívá anglický lingvista kupříkladu na list 33R a spatří tam slova (shluky), kde 5 x nebo 4 x za sebou uvidí písmeno C, zcela jistě to označí jako hoax. Kryptografové včetně specialistů z americké NSA v tom postřehnou zatím nedobytnou šifru a počítač s fůrou statistických algoritmů nám oznámí error. Jen Čech a Polák zbystří a vzpomene si na studentská léta, kdy bifloval pravopis a historický vývoj slovanských jazyků.

 

Jsme přesvědčeni, i když učebnicoví historikové nám budou spílat, že Jan Hus a Jeroným Pražský, možná i někdo další z jejich přátel společně vytvořili kolem roku 1408 první český pravopis. Posléze svoji práci zapsali pod názvem Orthographia Bohemica. Opis jejich díla objevil v roce 1826 František Palacký v Třeboni. Ve 14. století a v počátku 15. století se v Čechách rozšířila pro psaní dokumentů i kronik vedle latiny tzv. staročeština, lingvisti toto období specifikují jako dobu střední staré češtiny. Ve staré češtině bylo obvyklé, že zapsané samohlásky i souhlásky oproti zápisu foneticky vyzněly jinak, nemluvě o vokálech předních a zadních. Představíme několik případů spřežkového pravopisu, existovaly i spřežky pro více znaků (uvedené v závorce), aa – á, ee – é (ě), ch – ch, cz – c (č), ss – s (š), rzss – ř, rzz – ř, atd. Velmi důležité je písmeno C, které určuje ve spřežce se Z pouze hlásku C nebo Č a s H vytváří CH, nevyslovuje se jako K. Tvorbu spřežek často vytvářel sám písař, takže pravopis byl nejednotný. Ve slabikách se Y též vyslovovalo v mnoha podobách. V 19. století po zveřejnění nálezu knihy Orthographia Bohemica se ujal výraz nabodeníčko krátké a nabodeníčko dlouhé, ale jedná se o nesprávný překlad pro punctus rotundus (kulatý bod) a gracilis virgula (tenká čárka). Propracovaný český pravopis uvedený v Orthographia Bohemica písaři v 15. století do českého jazyka nepřevzali. Spis o pravopisu z dílny Jana Husa a Jeronýma Pražského se zaměřuje zejména na spřežky a diakritická znaménka, aby se psaní i čtení textu značně simplifikovalo.

Orthographia Bohemica

 

Orthographia Bohemica se zjednodušeným pravopisem staročeštiny byla napsána ve stejné době, kdy vznikalo uměle vytvořené abecedárium pro „Voynichův rukopis“, ve kterém měly být zapsány utajené vědecké poznatky a kronika českých reformistů z počátku 15. století. Pokud by obsah textu rozluštili zástupci a donašeči papežské kurie, osud by měli autoři zpečetěn, kacíři, co patří na hranici. Orthographia Bohemica a zrod Voynichova rukopisu spolu souvisí, vytvořili je stejní čeští myslitelé, jen poslání každého spisu bylo jiné. Po tisíce let existuje pravidlo, chceme-li srazit na kolena vyspělý kulturní národ, nejdříve zlikvidujeme vůdčí inteligenci národa …

Jeden z klíčů k dešifrování Voynichova rukopisu hledejme u Jana Husa a jeho přátel. Jan Hus posílal z vězení v Kostnici do Čech zašifrované dopisy, patrně i on dostával zašifrované zprávy, snad se nám podaří některé depeše v rukopisech objevit. Podívejme se na list 105R ve Voynichovu rukopisu, při letmém pohledu jen nic neříkající popsaný pergamen a po levé straně 10 hvězdiček s ohonem. Odborníci na Voynichův rukopis došli k názoru, že jsou zde zapsány recepty, bohužel to nejsou návody na alchymistické lektvary.

Ukázka překladu textu z listu 105R u 7 hvězdičky:

„Přemýšlet s láskou o vyřčených slovech se symboly zmizelé touhy, to je jednání o řeči činů semknutých rukou a prověřit onen akt. Tato perioda představuje kořen skutků, žádostivost jde stranou, zde jsme deklarovali konáním veřejnosti naše čestné činy.“

 

Pokud v počítači maximálně zvětšíme text, objevíme v něm přesně daný spřežkový pravopis a diakritická znaménka, která foneticky měnila písmena včetně spřežek. Proto například 5 x za sebou napsané c, pokaždé vyslovujeme jinak nehledě na skutečnost, že se shluky rozdělují na jednotlivá slova, aby došlo ke správné výslovnosti spřežky se zesíleným důrazem, na to nás upozorňuje vodorovná čárka spojující znaky. Punctus rotundus (kulatý bod) v rukopisu nahrazuje nedokončený (nedotažený) kroužek (vlnka) a gracilis virgula (tenká čárka) tu vytváří zdvojená čárka ve tvaru slzy. Ve Voynichovu rukopisu pravidla gramatiky a pravopisu jsou pevně stanovená pro psaní i čtení zkrácených starověkých italických slov prostřednictvím fonetického zápisu.

Způsob psaní diakritických znamének ve „Voynichovu rukopisu“ potvrzuje, že na zapisovaném textu se podílelo několik písařů. Například jeden písař místo čárky ve tvaru slzy používal stříšku, jiný dotahoval vlnku do tvaru kroužku.

 

 

Patrně se tvůrci abecedária inspirovali tzv. tironskými notami (Tironian Notes Codex Casselanus) z 8. století, kde například horní znak v tabulce ukazuje zdvojenou čárku ve tvaru slzy s poznámkou, že slouží pro afinitu u zápisu a vlnka (Re) neznamená opakování, ale potvrzuje skutečnou výslovnost písmena.

Tironian Notes Codex Casselanus

 

Překládat Voynichův rukopis je časově velmi náročné, my nejdříve zkopírujeme text, a pak jej foneticky přepíšeme (transkripce z abecedária do latinky), posléze shluky rozdělíme na jednotlivá starověká italická slova, která pak překládáme do češtiny. Kupříkladu italická slabika PU podle získaných zkušeností přináleží ke slovu PUS, které má ale sedm možných variant překladu:

 pus                                            znak

 pus                                            doklad

 pus                                            pak

 pus                                            ven

 pus                                            dítě

 pus                                            pečeť 

 pus                                            odejít 

Další obměny jsou zastoupeny ve složeninách slov např. pusinas, pustiris, pustmas aj. Mnohá slova byla převzata do latiny, ale s jinou intepretací. Všechny výrazy je potřeba v počátku brát v úvahu, včetně slov obsahujících ph (phulu) nebo pv (pvuhp) atd. Až když máme vytvořenu souhrnnou síť překladu, text lze stylizačně upravit. Chybovost u překladu odhadujeme maximálně na 5 %, což konečný smysl textu neovlivní.

 

Sedmý dovětek

Existuje mnoho uveřejněných výkladů obsahu a důvodů směřující k vytvoření Voynichova rukopisu, ale ty jsou založeny na subjektivním typu vnímání ilustrací v rukopisu. Základem interpretace je překlad textu a korektní vysvětlení obrazových jinotajů, v obou případech je znalost dějin důležitým pomocným elementem.

O historii Českého království z počátku 15. století byly napsány desítky publikací, jež poskytují věcný obraz na tuto komplikovanou dějinnou etapu. Nicméně připomeneme vybrané důležité okamžiky z tohoto období, zvláště pro cizozemce, kteří tuto českou kapitolu neznají a tento náš web sledují. Pro pochopení Voynichova rukopisu jsou zde uvedené údaje rozhodné.

Magické číslo tři si zvolili čeští (Boe) myslitelé pro pojmenování mystického sboru (řádu) Basa Trojice. V zázrak triád lidé věřili od nepaměti, symbol triskele osvědčoval trojici hlavních bohů u Etrusků, nadto ve starověku v chrámu kapitolské trojice v Římě byl ctěn kult nejvyššího božstva Jupitera, Juno Reginy a Minervy. Od nového věku křesťané uctívají svatou Trojici, Otce, Syna a Ducha svatého.

Jeroným Pražský 3. ledna 1409 na závěr konané kvestie přítomné seznámil s komplexem triád v obraze označovaném Scutum fidei (Štít Nejsvětější Trojice). Král Václav IV. v Kutnohorském dekretu vydaném 18. ledna 1409 přikázal, aby Pražská univerzita se řídila příkladem univerzit italských a pařížské. Tímto aktem potvrdil českému (Boe) národu ve všech univerzitních volbách, radách, zkouškách, řízeních a právních konáních tři hlasy ze čtyř.

Ve Voynichovu rukopisu prostupuje několik nakreslených kruhů a skic rozdělených na tři díly, které mají demonstrovat život, smrt a symbol nového života lidstva. Čeští (Boe) myslitelé vtělili mysteriózní triády včetně rozhodných tří hlasů na Pražské univerzitě do poslání mystického sboru (řádu) Basa Trojice, číslo tři v názvu nepřineslo štěstí a stalo se osudným třem zabitým členům sboru upálením. Osobní reflexe i hledání příčin potupy a úpadku pospolitosti vedoucí do chřtánu válečného krveprolití, to vše se ukrývá v textech a alegorických ilustrací Voynichova rukopisu.

Důmyslným mistrem alegorií byl Jeroným Pražský, který začátkem června 1412 v Praze zorganizoval studentskou demonstraci proti prodeji odpustků. Doboví kronikáři tenkrát zaznamenali, že průvod Prahou připomínal velkolepé pouliční divadlo, kde nebývalou podívanou představoval alegorický vůz okrášlený papežskými bulami poskytující odpustky. Mládenec v přestrojení za nevěstku u vozu vykřikoval nemravná slova a rozhlašoval košilaté vtipy, a přitom nabízel za poklesky odpustky. Obrazné odpustkové divadlo vyvrcholilo spálením symbolických papežských bul.

Filozof Jeroným Pražský svým výstředním vystupováním rád pobuřoval úctyhodné nominalisty. Komplex triád v obraze pojmenovaném Scutum fidei (Štít Nejsvětější Trojice) uváděl nominalisty a mnohé katolické teology k jediné argumentaci a tou bylo označení kacíř. Podnět pro Scutum fidei všestranně vzdělaný Jeroným Pražský patrně získal v díle mudrce Petruse Alfonse (1062-1140), kde světlo štítu víry je chráněno třemi šelmami.

Piere Alfonse

 

Inspiraci objevil i u filozofa a teologa Roberta Grosseteste (1175?-1253), který zdokonalil Scutum fidei, kde střed diagramu emanuje božskou podstatu. U jeho diagramu triniti (diagram trojice) z roku 1230 jsou u části popisků použity neznámé znaky, patrně se jedná o zašifrované zkratky slov obdobné jako ve Voynichovu rukopisu.

Robert Grosseteste

 

Jeroným Pražský procesní diagram ve formě Scutum fidei pojal jako vývěsný štít oznamující souvislosti a závislosti na významu nominálních slov. Podobenství a výklad slov ukazovaly v konfrontaci na mylné nazírání katolické církve na dílo Jana Viklefa. Jeroným měl mimořádné znalosti o dílech starověkých mudrců i židovských a křesťanských myslitelů, které umně využíval při disputacích. Jeho filozofické učení a literární práce nenesou podpis autora, ale pro jejich mystickou výjimečnost je tvůrce identifikovatelný. Například diagram Scutum fidei vyhotovený kolem roku 1409 ukazuje, že původcem nemůže být nikdo jiný než Jeroným Pražský.

Jeroným Pražský Scutum fidei

Výklad procesního diagramu Jeronýma Pražského:

 - Otec je Bůh, ale není Syn ani Duch svatý

 - Otec, Syn a Duch svatý je Bůh

 - led je voda, ale není déšť ani sníh

 - led, déšť a sníh je voda

 - paměť je duše, ale není rozumem ani vůlí

 - paměť, rozum a vůle je duše

 - orel je živočich, ale není lev ani tele

 - orel, lev a tele je živočich

 - svatý Augustin je člověk, ale není svatým Jeronýmem ani svatým Ambrožem

 - všichni tři – Augustin, Jeroným a Ambrož jsou lidé – člověk

  - proces trojice je a není platí i v libovolném pořadí

V diagramu Scutum fidei ponechal Jeroným v jednotlivých štítech spodní řádky volné, aby studenti do nich mohli vepsat svoje zvolená nominální slova. V pravé horní části diagramu ruka ukazuje ikonickým palcem na tři řádky v záhlaví.

 

Jeroným Pražský vytvořil do „Voynichova rukopisu“ na listu 49V originální zápis, do kterého skrytě zformoval vědomosti českých myslitelů. V levé horní části listu jsou pod sebou zapsány arabské číslice 1, 2, 3, 4, 5, nula v úvodu byla úmyslně vynechána, protože katolická církev 0 považovala za kacířské znamení. Koncem 14. století se na Pražské univerzitě studenti seznamovali i s arabskými číslicemi, které prosazoval již ve 13. století italský matematik Leonardo Fibonacci.

Leonardo Fibonacci

 

Jeroným Pražský na listu 49V do druhé řady vedle číslic od shora dolu napsal jednotlivé znaky ze zašifrovaného abecedária. Tyto znaky ve spojení s vodorovně zapsanými shluky písmen spoluvytvářejí starověká italická slova, ale též jsme zjistili, že i grafémy ve svislé linii utvářejí jednotlivá slova a ty formují ucelenou větu. Tento komplikovaný zápis ukazuje na složitou několika stupňovou šifru. Arabské číslice v levém okraji patrně zastupují kód a ve svislé linii šifrovací kód ještě doplňují slovně napsaná čísla. Na listu jsou zobrazeny dva obdélníky po 13 řádcích, dekódovat text se zdá být nemožné, ale výkonný počítač s patřičným software by to mohl zvládnout. Zápis na pergamen byl proveden v roce 1409 (březen nebo duben) a autor dle obsahu textu disponoval se značnou slovní zásobou starověkých italických slov a s matematickými znalostmi.

 

Běžný zápis na listu 49V má dokazovat složité přemítání středověkého filozofa nad budoucností Pražské univerzity, což potvrzuje například překlad věty: „O symbol máme starost, jestli bude etický zákon držet jen vlastník s rodokmenem.“ Obezřetnost Jeronýma Pražského vůči králi byla na místě a pojmenovat jej jako vlastníka s rodokmenem ukazuje na hrátky se slovy. Bohužel v překladu do češtiny jeho slovní obraty ztrácí důvtip (vlast-ník s rodokmenem), vlast mít (držet) s rodokmenem. Slovních proměn a záměn existuje v textu na listu 49V povícero, proto dekódování šifry by mohlo odkrýt závažné tajemství doby.

Ve středověku mentální vyjadřování bylo jiné než dnes, přiblížíme jej v další ukázce z listu 49V, kde Jeroným Pražský sděluje: „Trvale necháme vyniknout Trojici, která bude stálá jako bůh Iásón, tak učiní Trojice, milovaná Trojice své konání. Ach Trojicí držíme symbol i naše vitální práce bude ikonou."

 

České království bylo považováno jako kacířské a král Václav IV. chtěl upevnit své politickomocenské postavení a toužil po vrácení titulu krále Svaté říše římské, o který přišel v roce 1400, proto v roce 1412 poněkud změnil své názory i zahraniční politiku. Královo souhlasné stanovisko ve věci prodeje odpustků především odmítali Jan Hus a Jeroným Pražský, kteří 17. června na veřejné disputaci o bule odpustkové rozhodným způsobem zavrhli jejich prodej. Zlomovou událostí se stala poprava stětím třech mládenců Martina, Jana a Staška dne 11. července 1412. Mladíci se provinili tím, že ve třech pražských kostelích veřejně brblali proti odpustkům. Jan Hus byl osobně pražskými konšely ubezpečen, že se chlapcům nic nestane, i přes tento příslib došlo k exekuci. V následující den kněží sloužili v Betlémské kapli mši o svatých mučednících. Mučednická smrt třech mladíků vedla v Praze ke studentským nepokojům. Král Václav IV. nechal svolat velké shromáždění na Pražské univerzitě 16. července 1412 a v proslovu zúčastněným kategoricky sdělil, že je nutno skoncovat s duchovním rozvratem v království a zbavit jej příznaku kacířské země. Při této příležitosti zapověděl 45 článků Jana Viklefa, které se nesměly rozšiřovat, deklamovat či prohlašovat jejich správnost. Na toto shromáždění Jan Hus ani Jeroným Pražský nebyli pozváni. Šprýmař Jeroným Pražský nenechal královský zákaz Viklefových spisů bez odezvy, vypravil se osobně za králem na hrad Žebrák v přestrojení za žebráka. Král jej přijal a ujistil, že nařízení má pouze formální charakter věci pro uspokojení katolické církve.

Rebel a ustavičný cestovatel Jeroným Pražský byl stíhán za útěk z Vídně před soudním procesem a dne 31. srpna 1412 byl na něj vydán opakující návrh na exkomunikaci s odůvodněním prodlení v klatbě. Jan Hus na podzim roku 1412 opustil neznámo kam Prahu a právník Jan z Jesenice permanentně podával odvolání a argumentace proti Husově klatbě k zemskému soudu a papežské kurii, zatímco Jan Hus se odvolával ke Kristu k jedinému představiteli církve. Tomu, kdo je v klatbě, nesměl nikdo poskytnout jídlo, přístřeší nebo se s ním stýkat, pokud to někdo porušil, znamenalo to jeho uvržení též v klatbu a na jeho stavení měly být vrženy tři kameny na znamení věčného prokletí.

Nevelká část členů mystického sboru (řádu) Basa Trojice se v tomto období odvrátila od Jana Husa i Jeronýma Pražského a změnila své názory, aby vyzískali výhodné společenské postavení, výnosné úřady, ti slušní se uchýlili do ústraní.

Albík z Uničova byl v říjnu roku 1411 zvolen pražským arcibiskupem, král předpokládal, že svojí autoritou zklidní situaci v zemi a názorově sblíží znepřátelené strany. Letní kvas v roce 1412 s odpustky, smrt třech mladíků, studentské nepokoje, králův zákaz díla Viklefa, soudní procesy jeho přátel Jana Husa a Jeronýma Pražského, to vše se příčilo jeho svobodné mysli. Albík z Uničova nesouhlasil se stanoviskem krále, papežské kurie a s některými univerzitními mistry a duchovenstvem. K překvapení všech v září 1412 podal demisi na výnosný post pražského arcibiskupa, úřad postoupil prozíravému Konrádu z Vechty (1364-1431), jenž se v roce 1421 přidal ke Čtyřem artikulím pražským a posléze světil husitské kněze.

Výše uvedený stručný historický přehled událostí předcházel k předsevzetí Albíka z Uničova podat rezignaci, důvody svého osobního rozhodnutí svěřil na list pergamenu 56V ve Voynichovu rukopisu, kde se květ rostliny ohnul, ale září dál a kořeny jsou stále pevné. Jak jsme již dříve uvedli, číslování listů není povedeno chronologicky, list 56 byl při sestavování rukopisu zahrnut do kapitoly „Naše řeč".

Stylizačně upravený překlad části textu na listu 56V:

„Čerstvé je dnešní odhodlání mého rozhodnutí, mého konání, mého počátku rezignace, ale ne sboru, toto není obětování, toto je moje předsevzetí, toto je moje odmítnutí, toto není umlčení nové rozumné Trojice, která nás udržuje přilnutá při sobě k novému pokračování. Moje původní zde daná rezignace, toto je naše společná řeč, ne věc jiného rozhodnutí, ale projevu naší velkoleposti Trojice, teď je vhodné nemluvit a zadržet řeč, neříkat naše slova naší Trojice, a přitom mít planý (neplodný) plamenný proslov Trojice. Zde nás k tomu vede naše úsilí, zakončené záměrně projevem Trojice, toto není už řečnění představitelů nezávislého shromáždění, toto je počátek jiného směřování, jiného vedení, jejich snažením je chtivost konce Trojice. Pevná je síla Trojice, nemohou nás ovládat, mohou jen žádostivě žádat konec Trojice."

Albík z Uničova nám zanechal poselství ve formě osobní zpovědi se srozumitelným zdůvodněním jednání sboru Basa Trojice v kritickém roce 1412. Jeho konfese usvědčuje závistivé kronikáře z insinuace jeho osoby.

 

Na žádost čtenářů abychom osvětili význam balneologických ilustrací ve Voynichovu rukopisu, jejich přání splňujeme a prezentujeme zde ukázky překladů z listu 82R.

Výstižný nadpis ve 2/3 listu „Ucpání zde znamená smrt“, hovoří za vše. Žena na obrázku vpravo zahalená zeleným rouchem neleží ve vaně, ale na márách.

Znamenitý lékař, vědec a mistr Pražské univerzity Albík z Uničova do rukopisu zapsal (skriptum) praxí získané medicínské vědomosti pro studium a několik regimen sanitatis, jak žít zdravě. Katolická církev onemocnění považovala za Boží trest, léčení včetně chirurgických zákroků a pouštění žilou bylo na univerzitách výukově trpěno. Pitvu zemřelého v 15. století církev zakazovala, tělo nebožtíka bylo posvátné tudíž neporušitelné. Dosažené lékařské vědění musel Albík z Uničova pro budoucí generace zašifrovat, aby nebyl církví označen, že je spojen s ďáblem.

Do dolní ilustrace na listu 82R Albík z Uničova umístil k ženským postavám tento text, slova necháváme v původním významu bez upravené stylizace, v závorkách uvádíme dnešní obecné pojmenování:

Nápisy v horní části:

   To je suk (nádor)

   Znamená smrt

   To je kašel

   To je znamením dýchání

   Náš měch (plíce) dýchá

   To je otvor blízko uzdravení

Nápisy ve spodní části:

   Toto zde je zánět (hnisavá angina)

   Výhradně jej provází

   Když se nemůže mluvit

   Též jej osoba má

   Když pálí tři (čípek a krční mandle)

   To je tvoření hnisu

Ilustrace nepředstavuje koupele žen, zelené vyobrazení znázorňuje hnisavé hleny v krku, namodralé vzestupné vlnky prudký kašel a dýchání. Též tam objevíte kontrolu krku v zrcátku, čípku a krčních mandlí. Napravo pak uzdravení zobrazuje modrý průdušný krk a hrtan. Vlevo žena umístěná do zelené trubice (hrtanu) se pravou rukou dotýká velkého nádoru, který symbolizuje smrt. Věřím, že jsme čtenářům našeho webu tímto odhaleným nic nezatajujícím překladem a objasněním ilustrace otevřeli oči pro jejich vlastní bádání ve Voynichovu rukopisu.

 

 

Osmý dovětek

Tuto část symbolicky zveřejnujeme dne 3. 3. 2023, když datum obsahuje ikonické 3 trojky. Čeští reformisté v 15. století pojmenovali svůj sbor, ve kterém se sdružili řádem Trojice (Basa Trojice) a jako svůj znak si zvolili tři spojené kruhy (štít trojice). Duenův nápis z 6. století před Kristem na třech spojených nádobách (viz. kapitola Archaická latina) představoval pevně spojenou a neodlučitelnou dávnověkou trojici zemi spravujících bohů. Čeští národní myslitelé, kteří usilovali o všeobecnou vzdělanost lidu Boe si vybrali starověký italský bronzový amulet pro svoji věčnost a soudržnost metaforicky jako svůj homogenní atribut.

Unikátní bronzový amulet Trojice

 

Středověký Voynichův rukopis byl určen těm, kdo znali starověké italické jazyky a jejich písma a samozřejmě i zašifrované abecedárium. Starověké italické jazyky měly k sobě velmi blízko a odlišnosti v dialektech i v písmu vznikaly u jednotlivých národů Itálie. Ve střední části Itálie od 8. století před Kristem etruština představovala dominantní jazyk, který postupně v oblasti nahrazovala latina a současně s ní i faliština. V severní Itálii mezi hlavní starověké jazyky náležela venetština, kamunština a rétština, ale ve středověku tyto jazyky ještě nebyly rozlišeny a obecně je učenci nazývali starou latinou, která se vyučovala na italských univerzitách. Absolventi z italských univerzit (Řím, Padova, Bologna, Perugia) jako mistři působili i na Pražské univerzitě, kde součástí výuky latiny a dějepravy se stala raná latina (Prisca Latinitas) v současnosti označovaná jako předliterární latina, viz. na tomto webu kapitola Archaická latina.

Rozluštit Voynichův rukopis by dokázalo v 15. století více učenců, ale při husitských válkách úroveň vzdělání v Praze notně klesla, a nejen zahraniční mistři a studenti z Pražské univerzity byli vypuzeni nebo sami raději odešli do sousedních zemí. Založení Pražské univerzity v roce 1348 Karlem IV. znamenalo pro mnohé staroměstské měšťany nový zdroj příjmů, své domy přizpůsobili poptávce na studentské ubytování nebo vystavěli nové prostorné místnosti pro učebny. Na Starém Městě existuje z tohoto období rozlehlý dům, o kterém první písemná zmínka pochází z roku 1400. Při rekonstrukci tohoto objektu pracovníci Národního památkového ústavu objevili pod vrstvami malby a omítky několik stovek nápisů uhlem z 15. století. Vyobrazené nákresy, texty a arabské číslice ukazují, že místnost po delší dobu byla využívána jako univerzitní auditorium. Mezi zobrazenými středověkými glyfy na stěnách a sloupech je nepřehlédnutelné abecedárium totožné s písmem z Voynichova rukopisu. Tato skutečnost společně se skalní rytinou „Posvátný chrám“ viz. Čtvrtý dovětek na tomto webu nezpochybnitelně potvrzuje vznik „Voynichova rukopisu“ v Čechách.

Na středovém sloupu v posluchárně vévodí dekorativní shluk třech znaků tvořící slovo v překladu DLUH. Středověcí univerzitní mistři mohli napsat latinský výraz debitum nebo staročeské slovo zaaplat, ale to by všichni, kdo do auditoria vstoupí, viděli jména studentských dlužníků. Místo toho znalec starověké latiny ornamentálním abecedáriem vyhotovil jedinečné zašifrované slovo dluh – dlužit. Jednalo se o trvalý nápis uhlem provedený těsně pod stropem, písař k vypracování potřeboval schůdky nebo žebříček.

  

          Nápis na sloupu v pražském univerzitním auditoriu Dluh - dlužit a detail abecedária        

 

Dlužníci patrně neměli peníze na studium, a tak u jejich jmenných iniciál se uváděla nezaplacená částka, po úhradě byl zápis vápenným roztokem zatřen, aby se mohl zapsat případný nový dlužník. Za částku 9 grošů se daly pořídit dva páry bot nebo koza či ovce. Pokud student přepisoval texty mohl si za 14 dní přivydělat až 10 grošů, dělník na stavbě dostal za dva týdny práce přibližně stejnou částku kolem 10 grošů. Pražský groš měl vyražen v horní části uprostřed slov GROSSI a PRAGENSES nad lvem křížek mezi dvěma hexagramy (Davidův štít).

Pražský groš

 

V učebně též nalezeme velmi zachovalý hexagram uprostřed s vepsaným písmenem L, které zastupovalo ideu pro štěstí. Šesticípá hvězda pojmenovaná Davidův štít se stala symbolem pro mystické náboženství židovské kabaly s nadějí na příchod Spasitele. Davidův štít ochraňoval lidské štěstí a ukazoval na čtyři životní elementy oheň, vodu, vzduch, zemi, a zároveň vyzařoval pozitivní mužské i ženské energie.

Davidův štít v pražském univerzitním auditoriu

 

Do univerzitního auditoria se vstupovalo přímo z úzké uličky, podlaha přízemní místnosti byla na stejné úrovni, jako přilehlá cesta kolem domu. Posluchárnu po několik let Pražská univerzita používala pro výuku matematiky, geometrie a astronomie, stěny sloužily přednášejícímu mistrovi jako tabule, uhlem na zeď zobrazoval studentům potřebnou učební látku, po zabělení mohl opět na stěně představit nové učivo. Univerzitní studenti v posluchárně většinou seděli na snopech slámy, nízké dlouhé dřevěné lavice pro svoji vysokou cenu představovaly v 15. století zbytečný přepych.

Astronomické nákresy v auditoriu

 

Pražskými památkáři zachráněné arabské číslice, znaky a geometrické tvary potvrzují vysokou úroveň vzdělání v 15. století. Ornamentální znak S na jednom ze sloupu zřejmě prezentuje jméno Jana Šindela, který na Pražské univerzitě působil v letech 1408 až 1420. V roce 1420 odjel společně s Albíkem z Uničova přes Brno do Olomouce, město však záhy opustili pro neshody s biskupem Janem XII. Železným, odkud pak odcestovali do Prešpurku, posléze i do dalších měst. Po návratu z exilu se Jan Ondřejův zvaný Šindel stal opět na univerzitě mistrem, a to v letech 1437 až 1445. Jan Šindel nejdříve studoval na fakultě svobodných umění Pražské univerzity, následně na zahraničních univerzitách získal doktorát z medicíny a z obojího práva. Jan Šindel je považován za původce matematických výpočtů pro zhotovení pražského orloje, podle Ptolemaiova Almagestu vymezil vzdálenost mezi Zemí Sluncem a Měsícem, dále zhotovil různé astronomické pomůcky z jejichž pomocí matematici vypočítali zatmění Slunce i Měsíce. V univerzitním auditoriu objevíme nespočet Šindelových výpočtů a nákresů astronomických pomůcek včetně kotoučů a pravítek označovaných jako triquetrum.

V Čechách se jeho jméno většinou zapisovalo jako SSINDEL, proto v monogramu (znaku) jména zesílené S se smyčkami, analogicky ztvárněné S se uvádělo v záhlaví traktátů, jejichž byl autorem.

Monogram Šindela v auditoriu

 

Důsledkem na vydání Dekretu kutnohorského v roce 1409 králem Václavem IV. se uskutečnily na Pražské univerzitě podstatné změny, rektorem se stal Jan Hus a po roce jej vystřídal jeho přítel Jan Ondřejův zvaný Šindel (Ioannes Andreae dictus Schindel), který se v té době též výrazně podílel na reformách. Jan Šindel po roce 1419 odmítl přijímat pod obojím, a především nesouhlasil s násilnostmi husitů, proto v roce 1420 odešel do exilu.

Všestranný učenec Jan Ondřejův zvaný Šindel svěřil svůj názor na směřování české společnosti po smrti krále Václava IV.  na list 65V ve Voynichovu rukopisu. Ilustrace na listu 65V „vzdáleně“ připomíná v Čechách hojně rostoucí čekanku, velmi odolnou a vytrvalou kvetoucí rostlinu. Patrně čekanka pro svoji trvalost a nezničitelnost zastupuje symboliku českého národa.

Čekanka

 

Jan Šindel při terapii pacientů používal bylinky a svěží lístečky, květ i kořen z čekanky zaujímal pro své protizánětlivé účinky přední místo. Ve středověké medicíně se čekanka často doporučovala, především při nemocech žaludku, ledvin, jater a močových zánětech. Po léčbě pouštění žilou lékaři podávali odvar z kořene čekanky na dokončení odlehčení a pročištění krve.

Voynichův rukopis list 65V

Překlad listu 65V:

„Tato část je dnes dílem přivlastněná nositeli rysů teroru. Práce je však závazek pro symbol konání důležitého znaku, dnes mluvit o symbolu, to je navždy pryč. Dělat čest onomu symbolu milovanou trojicí a poskytnout lék na oběť o strach symbolu a tímto obětováním hovořit o Bohu, to je podivuhodné ke jménům obětí. V naší společnosti po skonání rodokmenu zanikl závazek vykonávaný zásadní prací, jako když znak pečetě spálíte. Ach vykonal vlastník symbol, závazek však byl rozsudkem v základu spálen, vykonaný ortel je znamení pro společnost učinit bázeň z toho symbolu věčného Boha. Onoho symbolu, kde dílem je kázání, vlastník vykonal rozhodnutí ze stísněnosti o symbol, též učinil víru v ikonu oběti, tak udělal onen akt, onu řeč vlastníka znaku toho symbolu etického zákona, učinil nesmrtelný akt, kde zasadil vzpřímený symbol, tímto vykonal čin pro vytvoření vyléčení zákonitostí.“

Jan Ondřejův zvaný Šindel své osobní zkušenosti a úvahy zvěčnil na pergamen, po smrti krále Václava IV. spatřuje zničení jeho snažení a vzestup hrůzovládných ničitelů. Ze stylizace zápisu zřetelně vystopujeme slova ctěného lékaře a kanovníka.

Podle středověké knihy De viribus herbarum nebylo rozhodující, jak rostlina vypadá, ale její určující vlastnosti pro úspěšnou léčbu nemocného. Lékař stanovil vhodnost způsobu obkladů nebo vnitřního podávání léčivých bylinek, například namočená studená, ohřátá nebo usušená či přešlá varem. Uvedený veršovaný farmakologický spis byl též označován Macer Floridus, jehož základ měl vytvořit učenec Aemilius Macer z Verony. Velmi důležitá je skutečnost, že na Pražské univerzitě v 15. století se Macerova léčebná doporučení vyučovala a jeho spisy přepisováním se rozšiřovaly mezi studenty. V knihovnách dodnes existuje několik dobových exemplářů, z nichž některé mají připsané poznámky. Zásluhu na výuce farmakologie na univerzitě v Praze má Křišťan z Prachatic a Jan Ondřejův zvaný Šindel.

Ukázka z knihy Macer Floridus s poznámkami

 

Čtenáři nás požádali o výklad obrázku na listu 77V, kde je vyobrazeno tzv. potrubí s odbočkami a tři koupající se ženy (nymfy). Znalci Voynichova rukopisu jako definitivum považují listy 75R až 84V za balneologickou sekci, bohužel svým mylným názorem strhli klamnou lavinu, která se promítla do většiny článků a publikací o Voynichovu rukopisu.

Na listu pergamenu 77V se dočteme, jak funguje lidské tělo. Mistři Pražské univerzity Albík z Uničova, Jan Ondřejův zvaný Šindel a Křišťan z Prachatic vytvořili pro studenty medicíny výukové spisy o diagnostice nemocech, způsobu léčby jednotlivých chorob a popisy vhodné životosprávy k předcházení onemocnění. Tyto odborné spisy se označovaly regimen sanitatis. Do dnešních dnů se dochovalo v Evropě sedm latinsky psaných regimen sanitatis od Albíka z Uničova, podle jeho spisů se uskutečňovala výuka na četných evropských lékařských univerzitách i mnoho let po jeho smrti.

Voynichův rukopis ilustrace na listu 77V

Překlad listu 77V:

Jak koná lidské tělo

Text nahoře u ilustrace:

1) Naše tělo je znakem moudrosti

2) My nejsme nesmrtelní

3) Zauzlení (ucpání) je příčinou smrti

4) Základem je vzduch, který dává potřebné vlastnosti

5) Základ tvoří střed (vnitřek těla)

 

Překlad popisků u názorné ilustrace, jak funguje lidské tělo, srozumitelně osvědčuje poslání zašifrovaného „Voynichova rukopisu“ a zřetelně prezentuje české tvůrce tohoto učeného díla.

 

 

Devátý dovětek

Naše rozluštění Voynichova rukopisu konzultujeme s mnohými badateli, přivítali bychom vyjádření k překladu rukopisu i od jazykozpytců zabývajících se rétorománskými jazyky. Korektnost našeho překladu snad jednou potvrdí i výkonné počítače s aplikací lingvistických programů zahrnujících starověké jazyky v rámci umělé inteligence. Současná odpověď umělé inteligence na dotaz: "ukázka slov Prisca Latinitas"

Bohužel není úplně jasné, jak přesně vypadal "Prisca Latinitas", protože se do současnosti nedochovalo mnoho písemných pramenů v tomto jazyce. Existuje však několik málo dochovaných nápisů a textů, které se datují do tohoto období a mohou nám poskytnout určitou představu o tom, jak "Prisca Latinitas" vypadal. Zde je několik ukázek slov a vět z tohoto raného latinského jazyka:

Salve – Ahoj (později v klasickém latinském jazyce "Salve" znamená "Zdravím tě")

Mater – Matka

Pater – Otec

Filius – Syn

Aqua – Voda

Terra – Země

Et tu, Brute? - I ty, Brute?

Tyto ukázky však nejsou reprezentativním vzorkem celého "Prisca Latinitas", protože se výrazně měnil a vyvíjel v průběhu času.

 

Porovnání jednotlivých rozluštěných částí z rukopisu může odbornou veřejnost přesvědčit o správnosti našeho dešifrování. Bohužel zatím nebyl žádným lingvistou prezentován další konkrétní ucelený překlad rukopisu, včetně použité abecedy, abychom měli co srovnávat. V minulém roce dr. Fletcher Crowe z USA publikoval v časopise Journal of Historical Archaeology and Anthropological Sciences svůj výzkum Voynichova rukopisu, kde předložil domněnku, že rukopis byl zapsán v arabštině. Autor v odborném článku sdělil, že abeceda, kterou je zapsán text Voynichova rukopisu nemá zastoupena písmena o, p, v, x, jelikož je arabština nezná. Všechna čtyři uvedená písmena pražské abecedárium obsahuje, bez těchto grafémů není možno Voynichův rukopis rozluštit.

V Šestém dovětku jsme popisovali spřežkový pravopis a diakritická znaménka, která foneticky měnila písmena ve Voynichovu rukopisu. Pravidla gramatiky a pravopisu jsou přesně vymezená pro zápis s fonetickým abecedáriem, bez jehož správnosti nelze rukopis překládat.  Rozluštění a překlad rukopisu od 90 let minulého století zkomplikovala tzv. abeceda EVA (European Voynich Alphabe), kterou vypracoval Gabriel Landini. V současnosti část badatelů abecedu EVA označují jako Extensible Voynich Alphabet, ale její „rozšíření“ ještě více ztížilo dešifrování použité abecedy. EVA nesměřuje k náležité výslovnosti jednotlivých slov.

Abeceda EVA

Abeceda EVA má správně pouze 5 písmen (a, e, i, o, x) a další závažnou chybou je vymezení 11 velkých písmen, ale v pražském abecedáriu se nerozlišují malá a velká písmena. Jen na začátku kapitoly, odstavce nebo věty leckdy písař vytvořil první znak v interesantním ornamentálním provedení. Fonetické abecedárium obsahuje znaky (glyfy) pro zápis archaické latiny v její zvukové formě, tato forma záznamu nemusí být vždy shodná se starověkými italickými nápisy z předliterárního období, jak jsou dnes lingvisty prezentovány.

Ornamentální provedení znaku

 

Pražské abecedárium s 23 znaky společně se spřežkovým pravopisem a diakritickými znaménky vytváří zvukově rozličné fonémy. Jeden znak (grafém) může mít i dva fonémy. Pro simplifikaci zápisu i výslovnosti autoři Voynichova rukopisu vytvořili zjednodušené abecedárium a zároveň modifikovali archaická italická slova ve vokabuláři.

Existuje nespočet kritických skalních fanoušků Voynichova rukopisu, kteří se urputně drží svých představ o vzniku rukopisu, například alchymisty v Anglii nebo původ spatřují u mimozemských civilizací, každopádně nepřipustí fakt rozluštění rukopisu, aniž by sami nabídli dešifrování alespoň jednoho listu pergamenu.

V minulé části jsme uvedli, že středověcí absolventi z italských univerzit působili na Pražské univerzitě, ale i na církevních školách zřizovaných při kostelích, kde vyučovali starou latinu (Prisca Latinitas), souběžně s těmito učenci se do stříbrem zaslíbeného Českého království stěhovali ze severní Itálie lidé různých profesí i příslušníci izolované komunity heretiků, kteří v něm našli svobodu a svůj nový domov. Tito Italové do Čech přinesli svůj specifický starobylý jazyk i písmo, které se po generace udržovalo v odlehlých částech severní Itálie. Pro tyto Italy se vžilo pojmenování Vlachové. Stará latina a archaický severoitalský jazyk měly k sobě velmi blízko, jednalo se o dvě podobná nářečí, která se ve dvou liniích okrajově uchytila v Českém království. Reformní čeští myslitelé ovládali ranou latinu (Prisca Latinitas) a italští řemeslníci, horničtí specialisté, mincmistři, úředníci, ale i část rytířského stavu používali archaické severoitalské nářečí. To, že Voynichův rukopis byl napsán ve staré latině zašifrovanou fonetickou abecedou nepředstavovalo výjimečnou náhodnost. V současné době zpracováváme dochovaná slova z torza archaického latinského vokabuláře, který patrně posloužil jako praktická pomůcka při překladech českých učenců v první dekádě 15. století. Tvůrci pražského abecedária při jeho sestavování se inspirovali i několika písmeny používaných ve starověku v nápisech z předliterárního období.

 

V Čechách na některých středověkých hradech nebo v jejich blízkosti existují záhadné nápisy archaickým písmem. Na Kokořínsku lze u starobylé stezky též objevit několik nápisů „tajemnými“ glyfy. Představíme zde velmi zajímavý objev Václava Krolmuse z 19. století ve Skalsku vzdáleném 14 km východně od hradu Kokořín. Vášnivý archeolog Václav Krolmus se domníval, že nalezl tzv. poslední božiště Černoboha strážce podzemí pohanských Slovanů. Též po svém vyřešil i další jména staroslovanských bohů vyrytých na kamenech ve sklepě statku č. 17, kde nápisy byly učiněny italskými rétskými runami. Později se však zjistilo, že sklep byl vyhotoven na počátku 15. století a z archaického severoitalského nápisu vyplývá i k čemu skalní suterén sloužil, jeho překlad zní: „Nová sklepní (podzemní) kaple“. Kaple zřejmě sloužila ke konání církevních obřadů přívrženců zakázaného učení hereze (kacířství), po staletí pronásledovaní heretikové se skryli v horských oblastech severní Italie, odkud se vydali do české kotliny. V Českém království starou latinu a archaické severoitalské nářečí používaly ponejvíce tajné řády a skupiny mocensky vlivných rytířů.

Poslední božiště Černoboha

 

Na listu 80V rukopisu v jeho okrajových částech jsou ilustrace zobrazující nahé ženy, badatelé v současnosti předpokládají, že text se bude týkat medicinských rad. Překlad úvodního odstavce se však týká reakce na vydání Kutnohorského dekretu králem Václavem IV.

Překlad z listu 80V:

„Volba bude teď aktem Čechů, který uděláme společně při konání tohoto výjimečného aktu s důležitým závazkem a promyšleným procesem s projevem symbolického dělání aktu. Darovaný akt zahájíme moudrým proslovem, zásadní bude správa symbolu, darovaného symbolu vlastníkem, znakem tří Čechů. Bůh zařídil akt, lidé provedou akt prostřednictvím moudré trojice, udělají správu držby symbolu. Podstatnou činností bude práce trojice dokázat lidem, že dar aktu je jedinečným darem, který je zastoupený trojicí, která vykoná rozhodnutí pro lid, lidé se radují ze ztráty cizích hlasů pro český symbol. Podstatný bude vlastní akt, uděláme akt slavnostním proslovem, výhradně bude akt ó modlou toho symbolu, této moudré trojice provádět úžasnou ikonu, tato povinnost složení slibu trojicí a společné vykonávání výlučně aktem pravdy, který je vyhrazen trojici provádět tento akt, touto chytrou trojicí naší řečí s darovaným aktem uskutečňovat akt pravdy.“

Horní část listu 80V

 

V horní polovině na listu 102V (part I.) jsou ilustrace, které znázorňují zakořenění rostliny, její rozmnožování a růst do její zralosti. Pokud si kdokoliv prohlížel tento list uviděl tam na obrázcích neznámé byliny a u nich popisky tajným písmem.

Má překlad nápisů u rostlin dvojsmyslnost? Toť otázka.

1) Ještě není vyvinutý

2) Ještě není vyvinutý

3) Zakončení ukazuje uvedený znak

4) Znakem je rozšíření

5) Měsíc dorůstá rozměrný znak

Všichni budou očekávat, že zápis pod ilustracemi odhalí druh rostliny, průběh pěstování, způsob sušení včetně uložení do kořenky zobrazené vlevo a jakou nemoc lze bylinou léčit. Obsah přeloženého textu nás na tomto listu, který dle znalců rukopisu má patřit do farmakologické sekce překvapil.

Překlad odstavce úvodní části:

Trojice učinila pramen daru vědy. Nechtít mluvit na rovinu (otevřeně) o vaší vagině aktem početí, děláte chybu, hovořte dnes bez obav s lékařem, bude se vám věnovat, je držitel znaku mlčenlivosti, ano nového onoho lékařského symbolu.

Ona pusa vaginy nám lékařům sděluje její zdravotní stav, kdy je a není zánět, když zánět pálí její vaginu, vytváří tím uzliny a ty způsobují úmrtí oním symptomem.

Připusťte si strach z příznaků bolesti uvnitř, která může být projevem toho nedodržování omezení aktu při zánětu. Provádět akt se zánětem, tím cílíte k zahnisání a smrti“.

Voynichův rukopis horní část listu 102V (part I.)

 

První věta v překladu „Trojice učinila pramen daru vědy“ poukazuje na skutečnost, že vydáním Kutnohorského dekretu nastala výrazná změna na Pražské univerzitě, tři čeští zástupci zvolení k řízení univerzity umožnili výuku disciplín, které byly katolickou církví dříve zakázány.

Pokládáme si mnoho otázek, proč do této sekce s rostlinami autoři nebo pověřený písař vložili tento text. Nejedná se o ojedinělý zápis, který nesouvisí s ilustracemi i na dalších listech existují zprávy s velmi důležitým historickým sdělením. Několikráte jsme již zdůraznili, že vyobrazení ve Voynichovu rukopisu zastupují spletité alegorie, v tomto případě byly využity rostlinné malby k jinotajům v souvislosti s utajením zakázaných textů. Čeští myslitelé po upálení Jana Husa a Jeronýma Pražského museli počítat i s variantou, že se pergamenových rukopisů zmocní inkvizitoři katolické církve, kteří by text vyhodnotili jako kacířské jednání.

Objevit v ilustracích Voynichova rukopisu skryté symboly je po 600 letech od vzniku vyobrazeních velmi problematické, středověké myšlení a učení je na míle vzdálené od současného filozofického vnímání dnešní společnosti.

 

Obdrželi jsme od čtenáře našeho webu žádost o přeložení shluků z Voynichova rukopisu, bohužel nevíme, z kterého listu byl přepis proveden, abychom zjistili správnost opisu a návaznost na předcházející i následující text. Ukázku volně překládáme takto: „Naše jednání konat se strachem“.

Zápis od čtenáře k překladu

 

 

Desátý dovětek

Ve středověku mentální vyjadřování bylo velmi odlišné od dnešní doby a porozumět jejich slovům by pro současnou generaci představoval zapeklitý oříšek, všechny jazyky se totiž vývojem doby modifikují. Ani renesanční literární díla nejsou v původním zápisu dnes příliš srozumitelná, bez komentářů a upravené stylizace bychom dramatikům ani básníkům této éry nerozuměli.

Překlad textu Voynichova rukopisu je neobyčejně komplikovaný a nelze jej srovnávat s interpretací evropských středověkých jazyků do soudobého vyjadřování. Zašifrování archaických italických jazyků s obsahem slov v základním tvaru vyžaduje jejich složité hledání v torzech slovníků a následné vymezení přiměřeného synonyma pro zjištěná starobylá slova vhodná i pro závěrečnou větnou stylizační adjustaci.

Ve Voynichovu rukopisu na foliu 73R je detailně vypracován mentální diagram se vzájemnými podmíněnostmi, pergamenový list 73 přísluší do kapitoly s názvem „Soubor zásad“. Diagram je podobný jako mapa na 72V part 1 o osudu královny Žofie Bavorské.

 

Mentální diagram na listu 73R dozajista zformoval významný středověký lékař a filozof, předpokládáme, že se jedná o zpracovaný námět Albíka z Uničova dovedným kreslířem. Kreslíř opět vytvořil šest soustředěných vzestupných kružnic vytvářejících pásy, do středu namaloval ostrého hlídacího psa, jehož záštita se týká osmicípých hvězd uprostřed s tečkou. Pod psiskem je dodatečně přidaný zvýrazněný nápis: „Nesmět nic“, pisatel neovládal nebo již pozapomněl zašifrované abecedárium, takže nápis vyhotovil směskou defektních písmenek.

Texty v jednotlivých pruzích a mezi kresbami žen potvrzují oboustranné spojitosti znázorněné v diagramu. V první širší zóně autor zobrazil 10 ženských postav, v další 16 a mimo kruh v horním části jsou 4 ženy, dohromady 30 figur. Některé ženy se dotýkají osmicípých hvězd s tečkou, jiné sedmicípých bez tečky, toto je podstatné rozlišní u vyobrazených žen.

Domníváme se, že vypátrat jinotaje u této kresby bravurně zvládnete, zvláště když se seznámíte s naším překladem textu. Nevylučujeme, že při sestavování diagramu vypomáhala kultivovaná žena. Středověký mentální diagram s podmíněnostmi byl nadstandardem lékařské literatury pro studenty lékařství na Pražské univerzitě, tato skutečnost potvrzuje vysokou úroveň univerzitního vzdělání v Praze. Přednášející mistři se nevyhýbali i zapovězeným oborům, které striktně zakazovala a trestala katolická církev.

 

Text pod psem: "Nesmět nic"

 

 

List 73R, kapitola: „Soubor zásad“, stylizačně upravený překlad textu.

Překlad textu u čtyř žen v horní části diagramu, představuje čtyři zásadní problémy v manželství:

   1) Základem je hovořit

   2) Uskutečňovat přilnutí společně

   3) Nemít strach z aktu (sexu)

   4) Příznakem při provádění (manželského) slibu je obava dosáhnout uspokojení

Poznámka: V překladu jsme ponechali slovo přilnutí, přesně totiž odpovídá starověkému italskému slůvku NEK. Můžete si sami nahradit toto slovo výstižnějším českým výrazem.

 

Překlad textu v pásech:

   Počáteční řeč manželského svazku

   Ona a on jsou symbolem vázáni

   Zde je symbol lože a starostlivosti

   Pozor zábrana průchod jen se slibem

   Ceremonie oplodnění konaná jen se slibem

   Začátek společného slova dělání životních rozhodnutí

 

Překlad textu v horní části diagramu:

   Konec konání – uzávěra

   Vagina má odmlku

   Začátek problémové péče

   Vznik působení cyklu

   Zrod obřadu zákazu

   Začátek činné periody

   Příčina uzavření...

 

Na listu 73V existuje uprostřed kružnicového diagramu střelec s kuší. V počátečním kruhu obklopujícího střelce autor vykreslil 10 ženských postav, v druhém širším pásu zobrazil 16 žen a nad ním vypodobnil 4 ženy, z první dámy vyzařuje sebejistota, druhá váhá s bázní, třetí je uplakaná a smutná. Čtvrté dámě zbyly jen oči pro pláč a uschlá květinka. Všechny ženy svírají v rukou květiny, předpokládáme, že v tomto diagramu zobrazující fraucimor snadno objevíte skryté dobové alegorie.

 

Dvě starověká slůvka pod střelcem s kuší jsou psána kostrbatou latinkou, evidentně byly připsány později, písařem, co neovládal zašifrované abecedárium, ale chtěl zdůraznit zjevným výrazem smysl diagramu.

 

73V překlad textu pod střelcem: "Jezdec bodec"

Dnes bychom jej označili jako svůdníka, proutníka, nevěrníka, děvkaře apod.

 

Překlad textu u čtyř žen v horní části diagramu:

   1) Ó moudrost

   2) Prvotní je obava o počestnost

   3) Ó kosí oni poctivost

   4) Zdali byli oni čestní?

Druhý a třetí text mezi ženami se může zdát někomu totožný, ale čtvrté písmeno je v prvém případě o, které písař zvýraznil a u třetího zápisu a, tato změna vytváří zcela odlišná slova.

 

Rádi bychom do konce letošního roku uveřejnili základy pravopisu Voynichova rukopisu včetně kompletní abecedy i přes strasti související s naším pokročilejším věkem.

 

Nezištně a transparentně uveřejňujeme na tomto webu výňatky překladů z rukopisu týkající se české historie. Odborné i laické veřejnosti můžeme kdykoliv autenticky předvést dešifrování a překlad z kteréhokoliv listu Voynichova rukopisu.

 

Poslední aktualizace  1. 12. 2023.

Kontakt

Přivítáme vaše poznámky, dotazy i kritické připomínky na náš kontaktní email.

nase-historie@seznam.cz

 Kopírování obsahu možné pouze po předchozím písemném souhlasu autorů. Copyright © 2022 - 2023